Förstföderska - Basprogram

3.1 Basprogram översikt, förstföderska

Basprogram förstföderska

Graviditetsvecka

Kontroller / information

Inskrivningsbesök 1
(1–2 veckor efter kontakt med BMM, individuellt eller i grupp)

inskrivningsbesök 2

 • Initial riskbedömning/basprogramsbedömning av graviditeten.
 • Erbjud eventuellt läkarbesök för vårdplanering.
 • Information/samtal om fosterdiagnostik och amning och vaccinationer.
 • Blodgruppering + fetalt Rh grav. v 10+0, hepatit B, hiv, rubella, syfilis och Hb, p-glukos, BT, u-protein, vikt/BMI. Erbjud klamydiaprov.
 • Ställ frågan om våld i nära relation/annat våld/övergrepp enskilt eller vid något kommande enskilt besök snarast.

Utökade åtgärder vid behov: Urinodling, TBC, hepatit C, gynekologiskt cellprov, könsstympad. Ange önskad förlossningsklinik för gravida med reservnummer i Patientnoteringar i Obstetrix..

16 veckor

(enskild besök för den gravida)

 • EPDS
 • Identifiera eventuell förlossningsrädsla.
 • Identifiera eventuellt behov av extra amningsstöd.
 • Uppföljning av levnadsvanor vid behov.
 • Uppföljning av eventuell social problematik.
 • Ställ frågan om våld i nära relation/annat våld/övergrepp (om ej tidigare tillfrågad under graviditeten).

Utökade åtgärder vid behov: Bedöma om den gravida tillhör målgruppen för ”Sammanhållen vårdkedja under graviditet, födsel och eftervård” och i förekommande fall erbjuda den gravida remittering.

20 veckor

 • Gruppträff alternativt enskilt besök.
 • Samtal om amning, kroppsliga förändringar.
 • Planering av arbete/ledighet under graviditet.

25 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, vikt, Hb, p-glukos.
 • Information om fosterrörelser.
 • Information föräldragrupper, förlossningsföreläsningar.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl® Planera för immuniseringsprov och informera om Rh-profylax (Rh-neg).
OGTT (grav.v. 24–28).

29 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT, p-glukos.

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®, Rh-profylax

31 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, BT
 • Uppföljning av tobak/alkohol/annat substansbruk.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®, Allmänpliktiga resistenta bakterier (ARB). MRSA, VRE, ESBL samt ESBL carba)

33 veckor

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®

35 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, YP, BT, Hb, p-glukos.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning.

Utökade kontroller/åtgärder vid behov: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®, Överrapportering till BVC av familj med extra behov av stöd samt sjukdom hos någon av föräldrarna som föranleder extra kontroller.

37 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, YP, BT, vikt.
 • Information om skakvåld och plötslig spädbarnsdöd.
 • Sammanfattning av graviditeten, amningsönskemål, viktig information till vårdkedjan, riskbedömning, vaccinationer under graviditeten och vald preventivmetod.
 • Val av barnavårdscentral (BVC).

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®

39 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, YP, BT.
 • Informera muntligt och skriftligt om induktion v 41.

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®

40 veckor

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, YP, BT.
 • Skicka remiss till Spec-MVC för induktionsbedömning i v 40+2-4.

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®

(41 veckor)

Förstföderskor tillhör prioriterad grupp och ska vara planerade via Spec-MVC. Om en gravid ändå söker BMM sker handläggning enligt nedan:

 • SF-mått, fosterhjärtljud avlyssnas, YP, BT.
 • Barnmorskan eller den gravida tar kontakt med vald förlossningsklinik per telefon
  v 41+2–3 och bokar induktion v 41+5.

Utökade kontroller/åtgärder: U-protein för gravida insatta på T. Trombyl®

Eftervårdsbesöken
(t.o.m. 16 veckor postpartum)

 • Initial telefonkontakt inom två veckor.
 • Eftervårsbesöken erbjuds med fördel vid flera tillfällen, efter behov.
 • BT, vikt, Hb.
 • Genomgång av förlossningen vid behov.
 • Gynekologisk undersökning.
 • Amningsuppföljning och amningsstöd vid behov.
 • Reproduktiv Livsplan/Preventivmedelsrådgivning.