Blod och blodprodukter - gravida som inte vill ta emot blod-blodprodukter

24 februari 2023

Handläggning på BMM

 • Det är upp till den gravida att berätta om sitt ställningstagande att inte ta emot blod eller blodprodukter. Barnmorskan/läkaren behöver inte fråga aktivt.
 • Om en gravid informerar barnmorskan om att hon inte accepterar blod eller blodprodukter ska information ges om ökade risker för allvarlig komplikation och till och med död. Skriftlig patientinformation lämnas till den gravida. (QR-kod finns längre ned i dokumentet)
 • Den gravidas ställningstagande ska dokumenteras tydligt i MHV 3 samt anges som patientnotering/notat i Obstetrix.
 • Blodgruppering och Rh-profylax. ”Blodgruppering ger förutom information om blodgrupp även information om ev immunisering som kan ha uppkommit i samband med tidigare graviditeter och som kan påverka fostret. Personer som tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen säger nej till blodtransfusioner men får själva ta ställning till om de tar emot sekundära blodprodukter som utvinns ur plasma. Eftersom Rh-profylax med AntiD är en sekundär blodprodukt är det viktigt att fråga specifikt hur den gravida ställer sig till det och om möjligt motivera den gravida att lämna prov för blodgruppering.
 • Den gravida ska remitteras till Spec-MVC på vald förlossningsklinik (efter vecka 22). Där ska en individuell vårdplan upprättas med målet att minska risken för maternell död i blödningskomplikationer samt optimera eventuella tillstånd eller sjukdomar som kan försämra den gravidas koagulationsförmåga. I de fall där den gravida sagt nej till Rh-profylax bör detta anges på remissen.
 • Gravida som inte accepterar blod eller blodprodukter ska optimeras vad gäller blodvärdet inför kommande förlossning. Remiss för intravenöst järn kan utfärdas mer frikostigt om den perorala järnsubstitutionen bedöms otillräcklig.
 • För att nå information angående handläggningen på förlossningsklinikerna

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

Till dig som inte accepterar att ta emot blod eller blodprodukter:

Bakgrund

I grunden ska enligt hälso- och sjukvårdslagen all behandling utformas och genomföras i samråd med patienten. Svensk författningssamling 1974:152, 2 kap 6 §, skyddar mot påtvingade kroppsliga ingrepp, d.v.s. all terapi är frivillig. Patienten har rätt att avstå från terapier även om det kan leda till döden.

Blödning är en av de vanligaste orsakerna till allvarlig obstetriska komplikation och står för nästan 30 % av alla mödradödsfall globalt. Postpartumblödning > 1000 ml (PCH) förekommer vid upp till 10 % av alla förlossningar i Sverige. Vid stor PCH kan behandling med blodprodukter krävas för att bibehålla syretillförsel till vitala organ och för att förhindra multiorgansvikt. Studier har visat att gravida kvinnor som av trosskäl inte vill acceptera blod eller blodprodukter har upp till 130 gånger ökad risk för död på grund av obstetrisk blödning och risken för att man i direkt livräddande syfte måste operera bort livmodern vid förlossningen ökar flerfaldigt.

 1. Angela k Singh et al. Are Women who are Jehovah´s´ Witnesses at risk of maternal death? Am J Obstet Gynecol 2001; 185: 893-95
 2. Nadine Massiah et al Obstetric care of Jehovah´s Witnesses: A 14-year observational study Arch Gynecol Obstet 2007; 276:339-343
 3. ME Van Wolfswinkel et al Maternal mortality and serious maternal morbidity in Jehovah´s witnesses in the Netherlands BJOG 2009; 116: 1103-1110
 4. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin: Clinical Management Guidelines for Obstetrician-Gynecologists Number 76, October 2006: postpartum hemorrhage. Obstet Gynecol. 2006;108:1039-1047.
 5. Gupta S, Onwude J, Stasi R, et al. Refusal of blood transfusion by Jehovah's Witness women: a survey of current management in obstetric and gynaecological practice in the U.K. Blood Transfus. 2012;10:462-47