Blodprodukter - Patienter som väljer att avstå

Utredning

Om patienten uppger att hon inte vill acceptera blod eller blodprodukter ska remiss skickas från Barnmorskemottagning till Specialistmödravården på det förlossningssjukhus som patienten valt. För riktlinje avseende handläggning på barnmorskemottagning, se Blod och blodprodukter - gravida som väljer att avstå.

På Specialistmödravården

 • Patienten sätts upp till erfaren förlossningsläkare på Spec-MVC för information och bedömning om eventuell blödningsrisk, interkurrenta sjukdomar som kan påverka koagulationsförmågan samt eventuell graviditetskomplikation.
 • Om ökad blödningsrisk framkommer bör patienten rekommenderas att föda på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge eller Solna alternativt Södersjukhuset pga anestesiologiska resurser (t.ex. tillgång till angiografi, hybridsalcellsaver).
 • Om patienten tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen har hon ofta med sig en fullmakt gällande sjukvårdsfrågor, s.k. Sjukvårdskort eller Blodkort där det anges vilken medicinsk behandling som accepteras. Jehovas vittnen skiljer mellan primära blodprodukter (helblod, erytrocyter, leukocyter, trombocyter, plasma) och sekundära blodprodukter (t.ex. albumin, immunoglobuiner, koagulationsfaktorer och interferoner). Att ta emot primära blodprodukter accepteras inte av Jehovas vittnen. Att acceptera sekundära blodprodukter är överlåtet till den enskilde att avgöra varför det är viktigt att fråga specifikt om detta.
 • Finns det behov av Rh-profylax stäm av med patienten då anti D är ett protein som utvinns ur blodplasma.
 • Remiss ska skickas till anestesimottagning där anestesiolog ansvarar för genomgång av vilka blodprodukter patienten godtar vid blödning samt anestesiologiska överväganden. Planering ska dokumenteras tydligt i Take Care. Läkare på Specialistmödravården är sedan ansvarig för att överföra relevant information till Obstetrix.
 • Varning ska läggas till i patientens Take Care-journal under OBS! ”Vårdbegränsningar att beakta”
 • Fylla i dokumentet ”Ställningstagande till livsuppehållande behandling” i Take Care i angående ”Avstå från att påbörja livsuppehållande behandling: blodtransfusion” i samråd med patienten.
 • Tydlig dokumentation avseende obstetrisk planering och vilken behandling pat avsäger sig respektive accepterar i Obstetrix med kopia i Take Care.
 • Induktion och sectio ska utföras på sedvanliga indikationer.
 • Vid anemi som ej svarar på järnbehandling eller övrig substitution kan erytropoetin vara aktuellt för att undvika anemi vid förlossning, diskussion med erfaren specialist inom anestesi- och intensivvård eller hematologi inför start av behandling (6,7).

På förlossningen

 • Mellanjour/bakjour samt narkosläkare informeras om patienten när hon läggs in för förlossning.
 • Frågan om patienten avböjer blod/blodprodukter ska åter tas upp och ställas i enrum, utan anhöriga, av förlossningsläkare till patienten.
 • Om hon ändrat ståndpunkt var noga med att ändra i Take Care ang. varning samt behandlingsbegränsning.
 • Intravenösa infarter sätts och kontrolleras att de fungerar. Minst 1 st. men alltid 2 st. vid tidigare känd PCH eller annan blödningsbenägenhet.
 • Kontakta ansvarig läkare när patienten är i aktivt värkarbete.
 • Inf Cyklokapron 1 g utspätt i 100 ml NaCl vid behov intrapartalt, och rutinmässigt vid tidigare större blödning eller annan blödningsbenägenhet. Ges när cervix är retraherad om förstföderska eller vid aktivt värkarbete om omförderska.
 • Aktiv handläggning av placentas avgång, vänta maximalt 15-20 minuter.
 • Överväg att överföra patienten till operationsavdelning för placentalösning om blödning > 500 ml som inte slutar eller om placenta ej avgått inom 15-20 minuter (3).
 • Håll aortakompression omedelbart vid blödning.
 • Inf Cyklokapron 2 g spätt i 100 ml NaCl postpartum vid tidigare större blödning eller annan blödningsbenägenhet. Om 1g givits intrapartalt ges endast ytterligare 1 g vid blödning postpartum.
 • Förutom Syntocinon (8,3 μg/ml) dubbeldos (ml) iv direkt efter barnets framfödande ges Methergin (0,2 mg/ml) 1 ml långsamt iv efter placentaavgång om kontraindikationer ej föreligger. I övrigt följs ”Blödnings-PM”.
 • Kontakta ansvarig läkare igen om blödning > 500 ml.
 • Sätt frikostigt KAD/urintappa för att undvika att en fylld urinblåsa förhindrar uteruskontraktion.

Bakgrund/Epidemiologi

Studier har visat att gravida kvinnor, som av trosskäl ej vill acceptera blod eller blodprodukter, har en 44-130 gånger ökad risk för död pga. obstetrisk blödning (4-5). När obstetriska patienter inte accepterar blod eller blodprodukter kan det leda till etiska, juridiska och medicinska konsekvenser för vårdpersonal som behandlar dessa patienter. Ett multidisciplinärt omhändertagande och en öppen dialog med patienten har visat sig vara viktigt för att optimera omhändertagandet och vårdutfallet och för att behandla dessa patienter med samma vårdkvalité som övriga patienter (6). Grundlagen, Svensk författningssamling 1974:152, 2 kap 6 §, skyddar mot påtvingade kroppsliga ingrepp, dvs. all terapi är frivillig. Patienten har rätt att avstå från terapier även om det kan leda till döden. En förutsättning är att patienten är rättskapabel och har full omdömesförmåga. Att hantera situationer där patienten avsäger sig vård kräver kunskap och flexibilitet på medicinska, rättsliga och sociala plan. I grunden ska enligt hälso- och sjukvårdslagen all behandling utformas och genomföras i samråd med patienten.

Personer som tillhör det religiösa samfundet Jehovas vittnen säger nej till blodtransfusioner, då de menar att blodet är en symbol för livet och därmed heligt. Vid oklarheter omkring patienter som är Jehovas vittnen (gällande kunskapsfrågor, diskussion, frågor kring dokumentation, medvetandepåverkad patient mm.) erbjuder Jehovas vittnens samfund hjälp via s.k. sjukhuskommittéer. Förutom det kan man förmedla kontakt med läkarkollegor som har tidigare praktiska erfarenheter i ämnet. För mer information se Jehovas Vittnens officiella hemsida med information till vårdpersonal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. Zeybek B, Childress AM, Kilic GS, Phelps JY, Pacheco LD, Carter MA, et al. Management of the Jehovah’s witness in obstetrics and gynecology: A comprehensive medical, ethical, and legal approach. Obstet Gynecol Surv. 2016;
 2. Riveros-Perez E, Kacmar R. Peripartum Care of the Jehovah’s Witness Patient. Clin Obstet Gynecol. 2017;
 3. Cummings K, Doherty DA, Magann EF, Wendel PJ, Morrison JC. Timing of manual placenta removal to prevent postpartum hemorrhage: is it time to act? Journal of Maternal-Fetal and Neonatal Medicine. 2016.
 4. Singla AK, Lapinski RH, Berkowitz RL, Saphier CJ. Are women who are jehovah’s witnesses at risk of maternal death? In: American Journal of Obstetrics and Gynecology. 2001.
 5. M E Van Wolfswinkel 1, J J Zwart, J M Schutte, J J Duvekot, M Pel, J Van Roosmalen Länk till annan webbplats.. Maternal mortality and serious maternal morbidity in Jehovah´s witnesses in the Netherlands BJOG 2009.
 6. Gupta S, Onwude J, Stasi R, Manyonda I. Refusal of blood transfusion by Jehovah’s Witness women: A survey of current management in obstetric and gynaecological practice in the UK. Blood Transfus. 2012;

Om innehållet

Uppdaterad: 21 mars 2022

Godkänd av: Karin Pettersson, specialsakkunnig läkare inom obstetrik