Drogsubstansbruk och graviditet

Alkohol – se specifik riktlinje

Syfte

Att genom en strukturerad metod identifiera gravida med tidigare eller pågående substansbruk och därigenom möjliggöra tidiga stödinsatser.

Bakgrund

Bruk av narkotikaklassade substanser och läkemedel under graviditet kan verka fosterskadande och bör i största möjliga mån undvikas. Receptbelagda läkemedel kan vara narkotikaklassade men godkända att använda under graviditet vid kontrollerad receptförskrivning av läkare.

Hur användandet av droger och läkemedel påverkar fostret beror på vilken typ av droger/läkemedel som används. Fosterskadande exponering av de olika substanserna påverkas av mängd, frekvens och tidpunkt. Det finns en ökad risk för hjärtmissbildning, skador på CNS samt tillväxthämning och prematuritet samt även en ökad risk att barnet utvecklar abstinenssymtom efter förlossningen.

DUDIT (Drug Use Disorder Identification)

Testet speglar bruk av droger och illegala substanser det senaste året innan graviditet. Visa exempel på substanser som finns redogjorda för på baksidan av formuläret. DUDIT-formuläret utgör underlag för ett konstruktivt samtal om substansbruk. Gå igenom svaren tillsammans den gravida/paret och använd motiverande samtalsmetodik.

DUDIT-formulär Pdf, 147.1 kB, öppnas i nytt fönster.

DUDIT-formulär på andra språk Länk till annan webbplats.

Beräkning av poäng

För frågorna 1–9 motsvarar svarsalternativen 0, 1, 2, 3 och 4 poäng från vänster till höger. För frågorna 10 och 11 är poängantal för varje svarsalternativ 0, 2 och 4. Räkna ihop poängtalen för alla 11 frågorna. Maxpoäng är 44.

Metod

Vid första inskrivningssamtalet i graviditeten tillfrågas alla gravida om bruk av droger/substanser. Droglistan på baksidan av DUDIT-formuläret visas för den gravida för att tydliggöra vad som menas med droger.

Förslag på fråga. ”Har du någon gång under det senaste året använt eller använder du någon drog? Med droger menas exempelvis de preparat som är upptagna på denna lista”.

Även läkemedel (enligt droglista) kan räknas som droger när läkemedlet:

 • tas oftare än förskriven doseringen
 • tas utan förskrivning (stulet, köpt eller fått av andra).

Samtalet om resultatet på DUDIT-formuläret bör ske utan stigmatisering och utföras med ett motiverande förhållningssätt om kvinnans situation under och efter graviditeten.

Ett eventuellt behov av stöd bör värderas i ett större sammanhang.

Handläggning

Vid ja på frågan om droger:

Be den gravida att fylla i framsidan av DUDIT-formuläret.

Vid 1 poäng:

 • Erbjud samtal med Rosenlunds Mödravårdsteam för kvalificerad rådgivning. Samtalet kan genomföras digitalt via video, per telefon på BMM eller på plats tillsammans med ansvarig barnmorska. Information ges om drogers effekt under graviditeten samt postpartum och att allt substansbruk, oavsett mängd, räknas som risk i samband med graviditet.
 • Ställningstagande till behov av utökat stöd utöver ordinarie BMM.

Vid ≥ 2 poäng

 • Erbjud samtal enligt ovan samt informera om möjligheter till extra stöd som Rosenlunds mödravårdsteam kan erbjuda för att säkerställa vården under graviditeten och tiden efter förlossningen. Om patient samtycker till utökat stöd remitteras patienten till Rosenlunds mödravård för övertag av graviditetsövervakning.

Om patienten väljer att kvarstanna på ordinarie BMM gäller följande:

 • Läkarkontakt på BMM erbjuds för graviditetsplanering.
 • Tätare barnmorskekontakt utifrån patientens behov.
 • Lyft ärendet i tvärprofessionella samverkansgruppen.
 • Remiss till Spec-MVC för vårdplanering inför förlossning och BB-vård.
 • Orosanmälan till/kontakt med Socialtjänsten.
 • BVC informeras i slutet av graviditeten. Använd Överföringsblanketten, se riktlinje Överrapportering från MVC till BVC. Exponerade barn ska erbjudas remiss till Rosenlunds barnhälsovårdsteam dit barnet hör de 10 första månaderna och erhåller kontroller enligt utökat barnhälsovårdsprogram.

OBS! Överflyttning till Rosenlunds Mödravårdsteam kan ske senare under graviditeten om nya uppgifter eller någon förändring av läget framkommer.

Barnmorskan och läkaren på BMM kan ha kontakt med en beroendeenhet för eget stöd i handläggningen i de fall patienten avstår all kontakt med beroendeenhet. Ärendet dras då anonymt med beroendeenheten.

Dokumentation

Vid första inskrivningsbesöket:

Dokumentera i MHV 3 att patienten är tillfrågad om tidigare eller pågående droganvändning. Ange svarsalternativet ”Nej” eller ”Ja” och poäng på DUDIT-formuläret samt en sammanfattning av efterföljande samtal och fortsatt planering under sökordet Livsstil. Vid ja-svar dokumentera även som risk under sökordet Riskbedömning.

Vid sammanfattningen i slutet av graviditeten:

Dokumentera i MHV 3 under sökordet Riskbedömning utfall på DUDIT, vidtagna åtgärder under graviditeten samt vårdplanering inför förlossningen och postpartum.
Aktuella kontaktpersoner ska anges med namn och telefonnummer.

Hantering av DUDIT-formulär

DUDIT-formuläret är ingen journalhandling och ska ej sparas. Ifyllda DUDIT-formulär makuleras efter dokumentation i journalen.

Kontaktuppgifter till beroendeenheterna

Rosenlunds Mödravårdsteam på Rosenlunds sjukhus
Telefon 08-123 458 10
Besöksadress: Tideliusgatan 26 Katarinahuset 1 tr

Lokal beroendemottagning
Se 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök beroendemottagning via ”Hitta vård”.

För dig som vill veta mer

På följande webbplatser finns sakliga uppgifter om narkotika med mera (länk öppnas i nytt fönster/ny flik):

 

 1. Region Stockholm, Kunskapsstöd för vårdgivare - Graviditet i samband med beroende. Publicerat 2014, uppdaterat 2023.
 2. AUDIT & DUDIT, Identifiera problem med alkohol och droger. Anne H. Berman, Peter Wennberg och Håkan Källmén 2017.
 3. Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. Svenska Carnegie Institutet, Svenska Narkotikapolisföreningen 2018.

Om innehållet

Publicerad: 12 mars 2024

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Till toppen