Eftervård

Vård efter förlossning

Bakgrund

Syftet med eftervårdsbesök är att följa upp graviditets- och förlossningsupplevelse och eventuella behov inför framtida graviditeter, främja föräldraskapet samt den sexuella och
reproduktiva hälsan.

Studier har visat att kvinnor som nyligen har fött barn upplever otillräckligt stöd och information efter förlossningen. Detta bidrar till fler akuta besök på förlossningsklinikerna.

Eftervårdsbesök

Kliniken och BMM har ett gemensamt ansvar de första 7 dagarna post partum, därefter har BMM ansvar upp till 16 veckor post partum. Eftervård planeras utifrån en individuell bedömning. Vid en komplicerad graviditet eller förlossning kan uppföljning hos läkare på BMM också erbjudas.

Alla blivande föräldrar ska informeras om syfte med eftervårdsbesök både muntligt och skriftligt, gärna redan från graviditetsvecka 30. Boka gärna eftervårdsbesök redan i slutet av graviditeten, minst två eftervårdsbesök rekommenderas.

Barnmorskemottagningen kan erbjuda eftervård i grupp som ett komplement till de individuella besöken. Innehållet bör fokusera på: bäckenbottens anatomi och fysiologi,
knipövningar, fysisk aktivitet post partum samt gruppmedlemmarnas egna frågor. Storleken på gruppen ska ej överstiga 10 personer.

Riskgrupper

Riskgrupper för att utebli från eftervårdsbesök bör tas i beaktande. Kvinnor födda i Afrika söder om Sahara eller Mellanöstern, kvinnor med grundskola som högsta utbildning,
asylsökande, kvinnor med psykisk ohälsa och de som fått extra stöd för förlossningsrädsla är riskgrupper.

Eftervårdens innehåll

 • Telefonkontakt
 • Fysiskt och psykisk hälsa
 • Förlossningsförlopp och förlossningsupplevelsen
 • Amning
 • Sexuell och reproduktiv hälsa
 • Checklista: vård efter förlossning

Telefonkontakt

  • Telefonkontakt med den nyförlösta ska tas av patientansvarig barnmorska (PAB) inom 2 veckor efter förlossningen. Utgå ifrån kvinnans behov och din egen kunskap om hennes situation. Samtalslängd ca 5–10 minuter.
  • Efter bedömning ska akuta svåra besvär hänvisas till förlossningsklinik, gynekologisk mottagning på sjukhus eller psykiatrisk akutvård.
  • Om eftervårdsbesök inte är bokat sedan tidigare utförs detta och ett redan inbokat eftervårdsbesök kan vid behov tidigareläggas.

  Fysisk och psykisk hälsa och välbefinnande

  Hälsofaktorer

  • Viktuppgång under graviditet, kost- och motionsvanor, vid behov tobaksbruk och substansbruk.
  • Information om stegvis ökande motion utifrån egna förutsättning för återhämtning efter förlossning

  Undersökningar

  • Vikt, blodtryck, Hb, vid behov urinodling och graviditetstest.

  Gynekologisk undersökning

  • Inspektera slemhinnor, eventuell bristning, suturering och sårläkning. Inspektera även området runt anus.
  • Palpera uterus.
  • Bedöm bäckenbotten, knipförmåga och eventuell smärta och dokumentera enligt:

  Bedömning -och dokumentationsmall av bäckenbotten

  Ge information om bäckenbottenträning muntligt och skriftligt.

  Bristningar som PAB bedömer behöver vidare undersökning

  PAB kan vid behov boka ett nytt besök för uppföljning och fortsatt information om
  bäckenbottenträning etc. För vidare undersökning bokas i första hand tid till läkare på
  mottagningen upp till 16 veckor post partum. Därefter remitteras kvinnan till gynekologisk mottagning, uroterapeut eller fysioterapeut. Urininkontinens trots bäckenbottenträning 6 månader eller längre hänvisas till uroterapeut eller fysioterapeut. Se Hitta fysioterapeuter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  Upplever kvinnan besvär trots normala fynd vid undersökning, överväg att remittera vidare efter individuell bedömning.

  Akuta besvär av bristningar/komplikationer som uppstår efter förlossning ska hänvisas till
  Spec MVC på aktuell förlossningsklinik.

  Uppföljning efter sfinkterruptur

  BB informerar den nyförlösta om tillståndet och rutinerna för uppföljning. Kvinnan får i
  samband med det en påminnelse om telefonsamtalet med barnmorska på BMM 1–2 veckor post partum. Dessutom lämnas kontaktuppgifter så att kvinnan kan boka tid till
  uroterapeut/fysioterapeut efter två månader samt återbesök till läkare/specialutbildad barnmorska på Spec MVC/gynekologisk mottagning efter 4-6 månader. Vid telefonuppföljningen efter förlossningen ska PAB göra en första avstämning i syfte att
  fånga upp kvinnor som är i behov av en tidig bedömning och eventuellt åtgärd, t.ex. vid
  läckage av fast avföring eller vid svår smärta. Remittera till Spec MVC vid misstanke om
  komplikation.

  Psykisk hälsa

  • Efterfråga psykiskt välbefinnande.
  • Om kvinnan har symtom på oro, depression eller ångest hänvisa till vårdcentral eller vuxenpsykiatrin.
  • Vid misstänkt postpartum psykos, se riktlinjen Psykisk ohälsa.
  • Inkludera partner och BVC vid symtom på psykisk ohälsa.

  Uppföljning av genomgången graviditetskomplikation eller sjukdom som diagnostiseras i samband med graviditet

  Efter förlossningen är det viktigt att förvissa sig om att patienten är remitterad till vårdcentral för uppföljning av ex GDM, hypotyreos och TBC. Uppföljning ska ske även om patienten uteblir från eftervårdsbesöket.

  Vid komplicerad graviditet som inte är uppföljd via Spec MVC ska läkarbesök bokas för
  uppföljning och planering inför en eventuell kommande graviditet.

  Förlossningsförlopp och förlossningsupplevelse

  • Erbjud genomgång av förlossningsförlopp och -upplevelse oavsett om uppföljning redan ägt rum via BB/ förlossningsklinik.
  • Om det framkommer negativa upplevelser ska en ny VAS skattning vid behov göras.
  • Vid VAS 1–3 ska remiss erbjudas till aktuell förlossningsklinik.

  Amning

  Sexuell och reproduktiv hälsa

  • Använd mall för reproduktiv livsplan.
  • Använd gärna motiverande samtal (MI).
  • Informera om lust och sex efter förlossning, livet med ett nyfött barn, parrelationen, fysiska förändringar hos den nyförlösta som kan påverka lusten.
  • Ge preventivmedelsrådgivning före och efter förlossning. Kvinnor som får information om preventivmedel både före och efter förlossningen väljer och använder mer effektiva preventivmetoder.
  • Alla gestagena preventivmetoder kan påbörjas omgående efter förlossning, förutom p-pruta som kan rekommenderas 6 veckor efter förlossningen. Samtliga kombinerade preventivmetoder kan påbörjas 6 veckor postpartum. Spiral kan sättas in tidigast 6
   veckor efter förlossning.

  Checklista - Vård efter förlossning


  Patientens besvär/symtom

  Tid

  Åtgärd/remittering

  UVI

  Upp till 16
  veckor pp

  U-odling lämnas på BMM. Behandling

  ges av läkare på BMM.

  Inkontinensbesvär trots bäckenbottenträning


  6 månader eller senare pp

  Uroterapeut/fysioterapeut  Avföringsinkontinens

  Oavsett när

  Remiss till Spec MVC eller gynmottagning

  Besvär av bristning som behöver åtgärdas

   

  Inom 7 dagar pp

   

  Hänvisa till Spec MVC på aktuell

  förlossningsklinik


  Besvär av bristning som behöver åtgärdas

   

  8 dagar eller senare pp

  Ta tillbaka kvinnan för ny bedömning

  på BMM. Vid behov läkarbesök på BMM

   

  Amningsproblem


  8 dagar-16 veckor pp

  Råd av barnmorska Svårare problem hänvisa

  till amningsmottagningar

  Traumatisk förlossningsupplevelse  Vecka 4–16  Be kvinnan vas-skatta förlossningen vid

  behov. Om vas 1–3 erbjud remiss till Spec

  MVC på aktuell förlossningsklinik

  Psykisk ohälsa  Upp till 16 veckor pp


  Om kvinnan har depressiva- eller ångestbesvär

  hänvisa till vårdcentral el vuxenpsykiatrin. Vid svåra problem se riktlinjen Psykisk ohälsa

  Psykisk ohälsa relaterat till föräldrarollen som kan påverka barnet..

  Upp till 16
  veckor pp


   Remiss till BUP eller uppmana kvinnan att

  göra en egenanmälan.


   

  1. M Barimani. Bridging the gap in the chain of care for expectant and new mothers. Karolinska Institutet, 2012.
  2. A.Olsson et.al Bäckenbotten och förlossningsskador- Handbok för barnmorskor. Gothia Fortbildning, 2020
  3. Y Skogsdal et al. An intervention in contraceptive counseling increased the knowledge about fertility and awareness of preconception health-a randomized controlled trial. J Med Sci 2019 Aug;124(3):203-212.

  Om innehållet

  Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

  Publicerat: 14 juni 2021

  Till toppen