Hepatit B

Hepatit B är en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Diagnostisering och bestämning av smittsamhetsgraden hos gravida möjliggör åtgärder som hindrar överföring till barnet i 90 procent av fallen. Hepatit B ingår i graviditetsscreeningen.

Handläggning vid positiv hepatit B

Planeringen ska dokumenteras i Obstetrix.

Dokumentet ”Handläggning av gravid kvinna med hepatit B och hennes barn” är en journalhandling och ska medfölja den gravida från BMM till förlossning/eftervård och sedan vidare till BVC.

OBS! Efter att svar på HBV-DNA och anti-HDV (som beställs av infektionsklinik) kan barnet komma att uppgraderas till ”Högrisk-schema” – ändra risknivå i dessa fall efter remissvar från infektionsklinik.

Om den gravida uteblir från infektionskliniken

  • Infektionsläkare förbeställer HBV-DNA och anti-HDV prov i Take Care samt meddelar BMM att dessa prover ska tas. Om provsvaren visar att antiviral behandling är indicerad under graviditet, eller att barnet behöver behandling enligt ”Högrisk-schema” meddelar infektionsläkare BMM detta.
  • Remiss till vårdcentral skrivs av barnmorska eller läkare på BMM för uppföljning och smittspårning av hepatit B, provtagning och vid behov vaccination av partner, eventuella tidigare barn och ursprungsfamilj.

Dokumentation

Hepatit B positiv noteras under blodsmitta i journalen. I sammanfattningen skrivs hepatit B positiv samt att barnet ska vaccineras enligt schema för riskbedömning.

Amning

Amning kan ske vid positiv hepatit B. Det finns inga studier som visar att amning ökar risken för överföring av hepatit B till barnet.

Informationsöverföring mellan MHV och BHV

Informera BHV enligt gällande rutin om att modern är Hepatit B positiv.

  1. Socialstyrelsen. Infektionsscreening av gravida, SOSFS 2004:13.
  2. Mödrahälsovård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa ARG rapport 76. Publicerad 2008, webbversion 2016.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderat: 22 augusti 2022

Till toppen