Malinamottagning - Remiss från BMM

I Malinamottagningarnas uppdrag ingår att ge stödinsatser till blivande föräldrar (både gravid och icke-födande) som syftar till att stärka prenatal anknytning, eller föräldrasamarbetet och omställningen till att bli förälder, t.ex. vid samtida psykisk ohälsa, ihållande ambivalens till graviditeten eller tidigare komplikationer under graviditet eller förlossning. Se även Malinamottagningar – psykologenheter för barn 0–5 år Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Vårdgivarguiden)

I remissen till Malinamottagning behövs information för bedömning och prioritering.

En blivande förälder ska ha bedömts av barnmorska för att få komma till Malina och remiss är då det vanligaste sättet. Förutsättningar för remittering är att blivande förälder är motiverad till kontakt. Innehållet i remissen ska vara förankrat.

Viktigt att informera om att kontakt med Malinamottagning rör det kommande eller nya föräldraskapet och att en blivande förälder kan behöva kontakt parallellt med husläkarmottagning/psykiatri. Vid tveksamhet om det är på rätt vårdnivå bör familjen tas upp i konsultationen innan remiss skickas. Skicka remiss till den Malinamottagning som ansvarar för det område BMM eller kommande BVC ligger i.

Om en blivande förälder/familj är tveksam till kontakt kan ett första besök med Malinapsykologen ske tillsammans med barnmorskan på BMM.

Under rubriken Remiss nyblivna föräldrar finns information om remittering när barnet är fött.

Vad ska stå under rubrikerna i remissen

Nedan finns kortfattad information om vad som ska stå under de olika rubrikerna i remissen i Take Care. I dokumentet Stöd för att skriva remiss från BMM Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster. finns exempel och förslag på formuleringar.

Remiss blivande förälder

Konsultationsorsak, blivande förälder

Välj: Föräldraskapsstöd, blivande förälder

Diagnos/fråga

Här väljer du en eller flera sökorsaker, d.v.s. anledning till att den blivande föräldern önskar stöd. I fältet skriver du t.ex.:

 • Oro/osäkerhet kopplat till att bli förälder
 • Stark oro kring graviditeten eller det väntade barnet
 • Stark ambivalens till graviditeten
 • Svårigheter i det gemensamma blivande föräldraskapet
 • Andra svårigheter som kan påverka anknytningsrelationen

Önskad undersökning

Här beskrivs hur svårigheterna ser ut och vad blivande förälder/föräldrar önskar stöd kring. Förslag på formuleringar finns här Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Anamnes, status, upplysning

Skriv alltid beräknat förlossningsdatum. Övrig information anges om du uppfattar att det är relevant, exempel nedan:

 • Beräknat förlossningsdatum
 • Familje- och levnadsförhållanden
 • Mående och inställning till aktuell graviditet (den gravidas och eventuell medförälder)
 • Tidigare graviditeter (eventuella komplikationer som påverkar denna graviditet)
 • Tidigare och pågående vårdkontakter och liknande av relevans (t.ex. psykiatrikontakt, kontakt med socialtjänst)
 • Potentiellt stressande händelser (aktuella)
 • Behov av tolk?
 • Ange om ärendet tagits i konsultation
 • Ange eventuella insatser som getts på BMM (exempelvis stödsamtal, remiss till vårdcentral eller annat)
 • Om blivande förälder har psykisk ohälsa men ingen vårdkontakt för detta kan orsaken anges

Remiss nyblivna föräldrar

När barnet är fött kan du antingen skriva remissen med barnets eller förälderns personnummer. Om du väljer att skriva förälderns personnummer ska även barnets personnummer framgå i remissen för att ärendet ska öppnas korrekt på Malina.

Skicka remiss till den Malinamottagning som ansvarar för det område vald BVC ligger i. Förälder kan också söka hjälp själv eller hänvisas från barnets BVC.

Blankett för överrapportering Pdf, 122.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Konsultationsorsak, nyblivna föräldrar

Välj: Psykisk hälsa barn unga 0-5 år

Diagnos/fråga

Här väljer du en eller flera sökorsaker, d.v.s. anledning till att familjen önskar stöd och skriver i fältet, exempelvis:

 • Svårigheter att ställa om till föräldraskap
 • Stark oro för barnet
 • Regleringssvårigheter hos spädbarn, (t.ex. svårigheter med att lugna, söva eller mata bebisen)
 • Svårigheter i det gemensamma föräldraskapet
 • Andra svårigheter som kan påverka anknytningsrelationen

Önskad undersökning

Här beskrivs hur svårigheterna ser ut och vad förälder/föräldrar önskar stöd kring. Förslag på formuleringar finns här Pdf, 205.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Anamnes, status, upplysning

Skriv förlossningsdatum och om föräldrarna lever tillsammans.

Övrig information anges om du uppfattar att det är relevant, exempel nedan:

 • Förlossningsdatum
 • Familje- och levnadsförhållanden
 • Förlossning och nyföddhetstid
 • Eventuella hälsoproblem hos spädbarnet
 • Tidigare och pågående vårdkontakter och liknande av relevans (t.ex. psykiatrikontakt, kontakt med socialtjänst)
 • Potentiellt stressande händelser (aktuella)
 • Behov av tolk? (ange språk)
 • Ange om ärendet tagits i konsultation
 • Ange eventuella insatser som getts på BMM (exempelvis stödsamtal, remiss till vårdcentral eller annat)

Kompletterande uppgift

På kompletterande uppgifter finns möjlighet att ange om vårdnadshavare ger godkännande att ta del av journal. Detta behövs ej för remiss till Malinamottagningar då de har rätt att gå in i journal från remittent eftersom barnet är under 12 år.

Om innehållet

Publicerad: 29 maj 2023

Utfärdad av: Mödrahälsovården Region Stockholm

Till toppen