Överrapportering BMM-BVC

Handläggning på BMM

Samverkan mellan mödrahälsovård och barnhälsovård är nödvändig för att ge förutsättningar för lämpligt individanpassat stöd till familjer och barn. Överrapportering sker till den barnavårdscentral (BVC) som familjen valt.

Grund till överrapportering kan till exempel vara:

  • Psykisk ohälsa/sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna
  • Fysisk sjukdom, skada eller funktionsnedsättning hos någon av föräldrarna som kan påverka omvårdnaden av barnet
  • Sjukdom eller läkemedelsbehandling hos någon av föräldrarna som föranleder kontroller/behandling eller påverkar vaccination av barnet.
  • Misstanke eller vetskap om substansbruk i hemmet (ANDT – Alkohol, Narkotika, Droger, Tobak)
  • Misstanke om våld i nära relation, risk för kvinnlig könsstympning (på det nyfödda barnet) eller vid socialt utsatta levnadsförhållanden.
  • Tidigare svår amningsproblematik.


I första hand eftersträvas personligt möte med den gravida, barnmorskan och BHV-sjuksköterskan. Partner eller annan närstående kan närvara efter samtycke från den gravida.

I andra hand sker kontakt via telefon med stöd av arbetsblad föröverrapportering till vald BVC efter samtycke från den gravida.

I de fall personligt möte eller telefonkontakt ej varit möjlig skickas arbetsblad för överrapportering med internpost, vilket räknas som rekommenderat brev. Överrapportering till vald BVC sker efter samtycke med den gravida.

Information om överrapportering ska dokumenteras i MHV3. I sammanfattningen av graviditeten ska kontaktuppgifter till vald BVC anges. Den gravida ska alltid informeras och godkännande ska eftersträvas. Om inte samtycke till överrapportering ges, tillåter ändå offentlighets- och sekretesslagen (2009:400; 25 kap 12 §) detta om det sker i syfte att skydda det väntade barnet. Anmälan till socialtjänsten skall i dessa fall övervägas.

Handläggning på BVC

Arbetsbladet förvaras som en journalhandling på BVC och makuleras när BHV-sjuksköterskan har etablerat kontakt med familjen. De uppgifter som har betydelse för barnets hälsa och utveckling dokumenteras i barnets journal.


Om innehållet

Uppdaterad: 8 juni 2021

Utfärdad av: Mödrahälsovården och Barnhälsovården Region Stockholm