Substansbruk och graviditet

Alkohol – se specifik riktlinje

Droger, Nikotin och Läkemedel – se nedan

Syfte

Att genom en strukturerad metod identifiera gravida med tidigare eller pågående substansbruk och därigenom möjliggöra tidiga stödinsatser.

Bakgrund

Substansbruk som i andra sammanhang anses ofarligt kan under graviditet medföra risker för det ofödda och födda barnet.

Hur användandet av droger och läkemedel påverkar fostret beror på vilken typ av droger/läkemedel som används. Mängd, frekvens och tidpunkt under graviditeten påverkar också. Droganvändning under graviditeten kan leda till tillväxthämning, IUFD, skador på CNS, på blodkärl och lungor, blodbildande organ, benstruktur, ge abstinens och plötslig spädbarnsdöd samt öka risken för förtidsbörd. Efter förlossningen riskerar det nyfödda barnet bland annat att utveckla abstinens.

DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test) är ett screeningformulär som kan användas för att kartlägga tidigare eller pågående problematik med substansbruk. DUDIT - formuläret bör användas i kombination med motiverande samtal (MI) som metod för att prata om drogeroch graviditet.

Metod

Vid första inskrivningssamtalet i graviditeten tillfrågas alla gravida om bruk av droger/substanser. Droglistan på baksidan av DUDIT-formuläret visas för den gravida för att tydliggöra vad som menas med droger.

Förslag på fråga. ”Har du någon gång under det senaste året använt eller använder du någon drog? Med droger menas exempelvis de preparat som är upptagna på denna lista”.

Även läkemedel (enligt droglista) kan räknas som droger när läkemedlet:

 • Tas oftare än förskriven doseringen
 • Tas utan indikation för att få en ”kick”
 • Tas utan förskrivning (stulet, köpt eller fått av andra)

Läkemedel räknas inte som droger när de är utskrivna av läkare och tas enligt ordination, men ordinationer kan naturligtvis behöva ses över av andra skäl som toxicitet på fostret eller påverkan på barn som ammas.

Tolkning av resultatet på DUDIT-formuläret bör ske med gott omdöme och användas för att öppna upp för ett samtal om patientens situation under graviditeten och inför tiden efter förlossningen. Ett eventuellt behov av stöd bör värderas i ett större sammanhang.

Handläggning

Vid nej på frågan om droger

Om den gravida svarar nej på frågan om de använt/använder någon drog/substans behöver man inte gå vidare med DUDIT-formuläret.

Vid ja på frågan om droger

Be den gravida att fylla i framsidan av DUDIT-formuläret.

Vid DUDIT 1 poäng

 • Erbjud samtal med Prima Maria Beroendeenhet eller Rosenlunds Mödravårdsteam för kvalificerad rådgivning. Samtalet kan genomföras digitalt via video, per telefon på BMM eller på plats tillsammans med ansvarig barnmorska. Information ges om drogers effekt under graviditeten samt postpartum och att allt substansbruk, oavsett mängd, räknas som risk i samband med graviditet. Ställningstagande görs om stöd utöver vad ordinarie BMM kan ge behövs.

Vid DUDIT ≥ 2 poäng

 • Erbjud samtal enligt ovan samt ge även information om de möjligheter till extra stöd som beroendeenheterna kan erbjuda för att optimera vården under graviditeten och tiden efter förlossningen.

Om barnmorskan på BMM och beroendeenheten tillsammans med patienten kommer överens om att fortsatt mödravård ska ske på beroendeenhet tar Rosenlunds Mödravårdsteam över patienten och gör vidare planering där. Prima Maria Beroendeenhet kan handha patienten parallellt med ordinarie mödravård och tiden därefter.

Om man tillsammans kommer överens om att patienten tills vidare går kvar på ordinarie BMM ska:

 • Läkarkontakt på BMM erbjudas för graviditetsplanering.
 • Tätare barnmorskekontakt utifrån patientens behov.
 • Överväg eventuell parallell kontakt för patienten med Prima Maria Beroendeenhet.
 • Vid behov lyfts ärendet i tvärprofessionella samverkansgruppen.
 • Remiss till Spec-MVC för vårdplanering inför förlossning och BB-vård.
 • Orosanmälan till/kontakt med Socialtjänsten.
 • BVC informeras i slutet av graviditeten. Använd Överföringsblanketten, se riktlinje
  Överrapportering från MVC till BVC.

OBS! Överflyttning till Rosenlunds Mödravårdsteam eller parallell vårdkontakt med Prima Maria kan ske senare under graviditeten om nya uppgifter eller någon förändring av läget framkommer.

Barnmorskan och läkaren på BMM kan ha kontakt med en beroendeenhet för eget stöd i handläggningen i de fall patienten avstår all kontakt med beroendeenhet. Ärendet dras då anonymt med beroendeenheten.

Dokumentation

Vid första inskrivningsbesöket:

Dokumentera i MHV 3 att patienten är tillfrågad om tidigare eller pågående droganvändning.

Ange svarsalternativet ”Nej” eller ”Ja” och poäng på DUDIT-formuläret samt en sammanfattning av efterföljande samtal och fortsatt planering under sökordet Livsstil. Vid ja-svar dokumentera även som risk under sökordet Riskbedömning.

Vid sammanfattningen i slutet av graviditeten:

Dokumentera i MHV 3 under sökordet Riskbedömning utfall på DUDIT, vidtagna åtgärder under graviditeten samt vårdplanering inför förlossningen och postpartum. Aktuella kontaktpersoner ska anges med namn och telefonnummer.

Hantering av DUDIT-formulär

DUDIT-formuläret är ingen journalhandling och ska ej sparas. Ifyllda DUDIT-formulär makuleras efter dokumentation i journalen.

Kontaktuppgifter till beroendeenheterna

Rosenlunds Mödravårdsteam på Rosenlunds sjukhus
Telefon 08-123 458 10
Besöksadress: Tideliusgatan 26 Katarinahuset 1 tr

Prima Maria öppenvård
Telefon 070-748 01 17
Besöksadress: WollmarYxkullsg.25,1 tr, Södermalm

Lokal beroendemottagning
Se www.1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och sök beroendemottagning via ”Hitta vård”.

För dig som vill veta mer

På följande webbplatser finns sakliga uppgifter om narkotika med mera:

 

 1. Graviditet i samband med beroende. Publicerat 2014, uppdaterat 2019.
 2. AUDIT & DUDIT, Identifiera problem med alkohol och droger. Anne H. Berman, PeterWennberg och Håkan Källmén 2017
 3. Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor. Svenska Carnegie Institutet, Svenska Narkotikapolisföreningen 2018

Om innehållet

Utfärdad av Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Publicerad: 12 juli 2021

Till toppen