Urinvägsinfektion

18 januari 2024

Bakgrund

Prevalensen för asymtomatisk bakteriuri (ABU) är 1–2 % och för afebril urinvägsinfektion (UVI eller cystit) 1–4 % hos kvinnor och ändras inte under graviditeten.

Urinvägarna vidgas under graviditeten med långsammare urinpassage, vilket anses ge högre risk för uppåtstigande infektion, som ger feber och allmänpåverkan.

Obehandlad ABU och UVI ökar risken för en uppåtstigande infektion, vilket i sin tur ger ökad risk för prematurförlossning och urosepsis.

Symtomen på UVI under graviditet kan ibland vara svårtolkade då till exempel täta trängningar och låga buksmärtor är vanligt förekommande under graviditeten.

Indikationer för screening med urinodling i tidig graviditet

 • Tidigare pyelonefrit (febril UVI)
 • UVI under senaste året – vid fler episoder ytterligare en odling i andra trimestern
 • Kronisk njursjukdom
 • Diabetes (känd diabetes vid inskrivning)
 • Gravida som är omskurna

Vid positiv proteinuri vid inskrivning, ställningstagande till fortsatt utredning efter provsvar.

Behandling

 • Urinodling ska alltid tas före behandling.
 • Behandling styrs av odlingsfynd.
 • ABU, (asymtomatisk bakteriuri) ska alltid behandlas vid fynd av samma bakterieart i en koncentration av > 100.000/ml.
 • Vid symtom hos den gravida bör man överväga att behandla även vid lägre koncentration av bakterier i urinen.

I första hand ges:

 • T Nitrofurantoin® 50 mg 1 x 3 i 5 dagar
 • T Pivmecillinam® 200 mg 1 x 3 i 5 dagar

I andra hand ges:

 • T Cefadroxil® 500 mg 1 x 2 i 5 dagar
 • Trimetoprim 160 mg 1 x 2 i tre dagar, kan övervägas under 2: a och 3:e trimestern, efter resistensbestämning

Den gravida ska lämna kontrollodling en vecka efter avslutad antibiotikakur. Efter en urinvägsinfektion eller ABU, lämnar den gravida urinodling varje trimester.

I omedelbar anslutning till förlossning ska nitrofuradantin endast ges efter särskilt avvägande då risk finns för en mycket sällsynt risk för neonatal hemolytisk anemi.

För behandling där urinodling visar växt av Grupp B-Streptokocker (GBS).

Profylax

Vid recidiv ska den gravida ha förnyad behandling och profylax bör övervägas. Efter febril UVI ska profylax alltid ordineras.

Behandling:

 • T Nitrofurantoin® 50 mg till natten fram till förlossningen alternativt
 • T Cefadroxil® 500 mg till natten fram till förlossningen.

Akut pyelonefrit (febril UVI)

Vid feber och symtom på urinvägsinfektion ska den gravida remitteras samma dag till vald kvinnoklinik för inläggning och i.v antibiotikabehandling.