Urinvägsinfektion

Bakgrund

Prevalensen för asymtomatisk bakteriuri (ABU) är 1–2 % och för afebril urinvägsinfektion (UVI eller cystit) 1–4 % hos kvinnor och är oförändrat under graviditeten.

Urinvägarna vidgas under graviditeten med långsammare urinpassage, vilket anses ge högre risk för uppåtstigande infektion, som ger feber och allmänpåverkan.

Symtomen på UVI under graviditet kan ibland vara svårtolkade då till exempel täta trängningar och låga buksmärtor är vanligt förekommande under graviditeten.

Obehandlad ABU och UVI ökar risken för en uppåtstigande infektion vilket i sin tur ger ökad risk för prematurförlossning och urosepsis.

Indikationer för screening med urinodling i tidig graviditet

 • Tidigare pyelonefrit (febril UVI)
 • UVI under senaste året – vid fler episoder ytterligare en odling i andra trimestern
 • Kronisk njursjukdom
 • Diabetes (inklusive graviditetsdiabetes)
 • Omskurna kvinnor

Handläggning vid utredning

 • Gravida med asymtomatisk bakteriuri (ABU) ska alltid behandlas
 • ABU ska behandlas vid fynd av samma bakterieart i en koncentration av > 100,000/ml
 • Vid symtom hos den gravida kvinnan bör man överväga att behandla även vid lägre koncentration av bakterier i urinen
 • Det enda undantaget som inte behöver behandlas vid ABU är positiv odling med grupp B streptokocker (GBS), då uppåtstigande infektion är ovanlig och falskt positivt prov vanligt p.g.a. kontamination från slidan. Vid symtom ska även GBS med signifikant mängd i urinen behandlas.
 • Positiv odling med GBS under graviditet ska alltid ges i samband med förlossning, oavsett bakteriekoncentration v.g. se riktlinje för GBS infektion.
 • Urinodling bör tas generöst vid symtom som sveda vid miktion, sammandragningar, värk över blåsan, flanksmärta mm.

Behandling

 • Urinprov för odling ska alltid tas före antibiotikabehandling
 • Behandling styrs av odlingsfynd. För behandling av GBS se separat PM
 • Hos gravida ska asymtomatisk bakteriuri alltid behandlas som en akut cystit

I första hand ges:

 • T Nitrofurantoin® 50 mg 1 x 3 i 5 dagar
 • T Pivmecillinam® 200 mg 1 x 3 i 5 dagar

I andra hand ges:

 • T Cefadroxil® 500 mg 1 x 2 i 5 dagar

Under 2: a och 3:e trimestern och efter resistensbestämning kan trimetoprim 160 mg x 2 x 3 övervägas

Kontrollodling ska lämnas en vecka efter avslutad antibiotikakur. Efter en urinvägsinfektion eller ABU, lämnas urinodling varje trimester. Gäller ej pos odling med GBS.

Vid recidiv ska patienten ha förnyad behandling och profylax bör övervägas. Efter febril UVI ska profylax alltid ordineras. I första hand ges T Nitrofurantoin® 50 mg till natten fram till förlossningen alternativt T Cefadroxil® 500 mg till natten.

I omedelbar anslutning till förlossning ska nitrofuradantin endast ges efter särskilt avvägande då risk finns för en mycket sällsynt risk för neonatal hemolytisk anemi.

Akut pyelonefrit (febril UVI)

Vid feber och symtom på urinvägsinfektion ska kvinnan remitteras samma dag till vald kvinnoklinik för inläggning och i.v antibiotikabehandling.

Om innehållet

Utfärdad av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Uppdaterad: 16 januari 2023

Publicerad: 15 april 2008

Till toppen