Latensfas

Latensfasen karakteriseras av smärtsamma kontraktioner, med ringa till måttlig grad av påverkan i cervixstatus, samt långsammare öppningstakt än 1 cm/timme.

Definition

Detta gäller både för först- och omföderskor. Om de smärtsamma kontraktionerna upphör spontant och därefter uteblir helt i minst 2 timmar är det att betraktas som förvärkar snarare än en latensfas. Detta gäller även vid smärtsamma kontraktioner utan någon cervixpåverkan alls.

Telefonrådgivning

 • Barnmorskan gör en bedömning utifrån anamnesen om kvinnan befinner sig i aktiv fas eller latensfas. Under förutsättning att det inte finns några kända riskfaktorer som gör att kvinnan behöver bedömas på sjukhus uppmuntras kvinnan i latensfas att i första hand vara hemma.
 • Barnmorskan ger information om den normala latensfasen samt ger kvinnan råd kring hur hon kan hantera värkarna (se nedan). Barnmorskan bör även försäkra sig om att kvinnan har stöd hemma.
 • Om kvinnan ringer för tredje gången ska hon erbjudas att komma in till förlossningen för en bedömning.
 • Om man i samråd med kvinnan beslutar att hon ska komma in för en bedömning bör man förbereda henne på att hon kan få återvända hem om förlossningen inte är i aktiv fas.

Bedömning och handläggning på förlossningsklinik vid normal latensfas

 • Viktigt med noggrann anamnes för att kunna definiera tidpunkt för start av latensfasen. Har det varit avbrott för sömn eller längre paus i värkarbetet är latensfasen bruten. Utifrån anamnesen och status bestäms den fortsatta handläggningen.
 • Vid osäkerhet om kvinnan är i latensfas eller aktiv fas, rådgör med koordinator eller senior kollega. Vid kvarstående osäkerhet ges ett par timmars observationstid med förnyad bedömning som regel tillräcklig information.
 • Ge tydlig information om att förlossningens aktiva fas ännu inte har påbörjats.
 • När kvinnan går hem i latensfas ges skriftlig och muntlig information om den normala latensfasen. Vid hemgång kan kvinnan få med sig T. Paracetamol 1g och tablett kortverkande opioid för smärtlindring. Inj Bricanyl 0,25 mg s.c. kan även erbjudas för att slå ut värkarna. Vid behov av sömntablett kan kvinnan få med sig detta. Samma läkemedel kan ges om kvinnan stannar kvar på sjukhuset.
 • Barnmorskan kan självständigt handlägga och erbjuda läkemedel enligt ovan till friska kvinnor med normal graviditet, normalt CTG (enligt antenatal bedömningsmall) och som söker i latensfas för första gången.
 • När kvinnan går hem från förlossningskliniken ska en plan utformas i samråd med kvinnan om latensfasen inte övergår i aktiv fas inom en normal tid alt om latensfasen inte kan brytas. Planen ska dokumenteras.

Omvårdnad under latensfas

 • Vila
 • Värmekudde
 • Bad/Dusch
 • TENS
 • Mat och dryck
 • Massage
 • Avslappnande musik
 • Akupunktur (om inneliggande)

Inläggning på förlossningsklinik

 • Sträva efter att kvinnan med normal graviditet ska vara hemma i en normal latensfas.
 • Inläggning sker i undantagsfall och i samråd med läkare.

Förlängd latensfas

 • Variationen är stor i olika studier. Som riktlinje anses dock nedanstående värden gälla:
  • > 18-20 timmar hos förstföderska
  • > 12-14 timmar hos omföderska som tidigare varit i aktiv förlossning.
 • Bedöms tillsammans med läkare.
 • Evidens för vilken handläggning som är bäst saknas. I samråd med kvinnan beslutas om antingen vila och försök att bryta latensfasen alternativt övervägs induktion av förlossningen. Vila.

Referenser

Patientinformation

Ladda ner en länk till patientinformationen genom att skanna qr-koden nedan. Använd mobiltelefonens kamera eller qr-läsare.

 1. ACOG Committee Opinion No. 766 Summary: Approaches to Limit Intervention During Labor and Birth. Obstet Gynecol. 2019 Feb;133(2):406-408
 2. Rhoades JS, Cahill AG. Defining and Managing Normal and Abnormal First Stage of Labor. Obstet Gynecol Clin North Am. 2017 Dec;44(4):535-545.
 3. Jackson S, Gregory KD. Management of the first stage of labor: potential strategies to lower the cesarean delivery rate. Clin Obstet Gynecol. 2015 Jun;58(2):217-26.
 4. Ängeby K, Wilde-Larsson B, Hildingsson I, Sandin-Bojö AK. Prevalence of Prolonged Latent Phase and Labor Outcomes: Review of Birth Records in a Swedish Population. J Midwifery Womens Health. 2018 Jan;63(1):33-44.
 5. Bräne E, Olsson A, Andolf E.A randomized controlled trial on early induction compared to expectant management of nulliparous women with prolonged latent phases. Acta Obstet Gynecol Scand. 2014 Oct;93(10):1042-9.

Om innehållet

Publicerad: Januari 2020

Granskare: Ann Hjelm, specialsakkunnig läkare inom obstetrik

Till toppen