Verksamhetschefens ansvar

Hälso- och sjukvården ansvarar för att det ledningssystem som finns innehåller de processer och lokala rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs och rekommenderas i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd..

Enligt Socialstyrelsen föreskrifter och allmänna råd, HSFL-FS 2022: Länk till annan webbplats.

ska vårdgivaren:

 • Fastställa de rutiner som behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i arbetet med våldsutsatta och barn som bevittnat våld.
 • Fastställa rutiner för när och hur personalen i dessa verksamheter ska ställa frågor om våld för att kunna upptäcka våldsutsatta barn som bevittnat våld och behöver vård.
 • Fastställa rutiner förhur anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 i Socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats. ska fullgöras vad gäller ett våldsutsatt barn eller ett barn som bevittnat våld
 • Fastställa rutiner för hur barns behov av information, råd och stöd ska beaktas.
 • Säkerställa att det är möjligt att föra patientjournal om en patient har skyddade personuppgifter
 • Samverka för att samordna sina åtgärder så att de inte motverkar varanda.
 • Samverka externt med berörda verksamheter, myndigheter och organisationer för att skapa förutsättning för att samordna samtliga åtgärder och insatser.
 • Fastställa var i verksamheten ansvaret för den interna och externa samverkan ska ligga.
 • När en person har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och från socialtjänsten tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan.

vårdgivaren bör:

 • Avgöra när och hur hälso- och sjukvårdspersonalen ska ställa frågor om våld för att kunna identifiera våldsutsatta vuxna och barn som bevittnat våld som behöver vård och omvårdnad
 • Se till att hälso-och sjukvårdspersonalen har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskaperna i det praktiska arbetet.

Verksamhetschefen ansvarar för att anpassade vårdrutiner tas fram utifrån de lokala och specifika förhållanden som gäller inom respektive verksamhet.

I verksamhetschefens ansvar ingår :
(Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.)

 • Vårdprogrammet implementeras, lokala rutiner skapas och görs kända
 • Tillse att alla anställda har kunskap om anmälningsskyldigheten enligt
  14 kap. 1 § i Socialtjänstlagen (2001:453) Länk till annan webbplats.
 • Tillse att personalen i verksamheten har kunskap om våld och andra övergrepp av eller mot närstående för att kunna ge god vård samt har förmågan att omsätta kunskapen i det praktiska arbetet.
 • Utarbeta samverkansrutiner internt och externt med andra verksamhetsområden inom
  hälso-och sjukvården, tandvården, socialtjänst och polis
 • Utarbeta rutin för återkoppling och uppföljning till patienter utsatta för våld

Stöd för att upprätta rutiner i arbetet med att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

Enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt primärvårdscentrum i Region Stockholm har tagit fram en webbutbildning om våld i nära relationer som är specifikt riktad till hälso- och sjukvårdens och tandvårdens personal https://valdinararelationer.akademisktprimarvardscentrum.org Länk till annan webbplats.

Utbildningen är öppen för alla och ger ökad kunskaps kring våld i nära relation och ett konkret stöd i att ställa frågor, ge ett professionellt stöd och behandling och att journalföra säkert. Utbildningens sista kapitel riktar sig specifikt till verksamhetschefer. Utbildningen kan genomföras enskilt eller i grupp och går att dela upp i korta moduler.

Dokument som kan vara hjälpsamma för chefer i arbetet med att upprätta och implementera rutiner för våld i nära relation återfinns i bilagor till vårdprogrammet, och innefattar:

Kvalitetsindikatorer för uppföljning

För att mäta och följa upp verksamhetens arbete med våld i nära relationer behöver chefer identifiera lämpliga mått och indikatorer. Det finns två typer av mått som kan vara relevanta.

Processmått mäter om arbetsprocessen är pålitlig och effektiv och om rätt aktiviteter utförs. Exempel på processmått inom området våld i nära relationer kan vara:

 • förekomst av aktuella rutiner
 • andel av personalen som uppger att de känner till de lokala rutinerna
 • andel av personalen som genomfört webbutbildningen (eller en annan relevant utbildning)..

Resultatmått mäter om verksamheten uppnått önskat resultat. I arbetet med våld i nära relationer är vårdens uppgift att upptäcka patienter som är våldsutsatta, att upptäcka barn som bevittnar våld eller själva är utsatta för våld, att samverka med relevanta myndigheter samt att ge rätt vård och stöd. Exempel på resultatmått kan därför vara

 • antal genomförda orosanmälningar vid misstanke om att barn far illa på grund av våld i familjen
 • antal patienter som uppger att de är utsatta för våld (fysiskt, psykiskt och/eller sexuellt)
 • antal patienter som fått råd eller information om våld i nära relationer (KVÅ-kod GB015)
 • antal hänvisningar till socialtjänst, kvinnofridslinjen eller andra relevanta aktörer
 • andel våldsutsatta patienter som upplever att de fått adekvat bemötande och stöd med avseende på våldsutsatthet
 • andel patienter som tillfrågats om våld och övergrepp (av samtliga patienter).
Till toppen