Gastrointestinal blödning – övre

Orsaker

Ulcus, blödande gastrit/esofagit, leversjukdom med blödande esofagus-varicer, Mallory-Weissblödning, tumör och angiodysplasier. Medicinering med ASA eller NSAID, NOAK, warfarin?

Klinisk bild

Hematemes, antingen "kaffesumpsliknande" eller med färskt blod och koagler. Svart avföring (melena) kan vara enda symtom. Mörkröd avföring (hematochezi) kan ses vid kraftig blödning då ofta cirkulationspåverkan. Patienten kan vara helt opåverkad eller uppvisa olika grader av påverkan med ortostatism/hypotension och takykardi. Bukstatus oftast normalt.

Utredning

Puls- och blodtryckskontroller. Blod-, elektrolyt- och leverstatus, PK, APT-tid, glukos, blodgruppering och bastest. Ventrikelslang. Rektal-undersökning.

Behandling

Cirkulatoriskt stabil patient utan tecken till pågående blödning kan vårdas på vårdavdelning med upprepade kontroller av vitalparametrar.

  1. Vid cirkulationspåverkan starta vätskebehandling och blodtransfusion. Misstanke om stor (pågående) blödning, se Akut blodtransfusion. Akut kirurgkonsultation. Kontakta IVA.
  2. Sätt ventrikelslang vid misstanke om blödning för att avlägsna blod. Ökad chans att upptäcka reblödning. Dränering av blod minskar risken för encefalopati och bakteriell överväxt i tarm.
  3. Akut gastroskopi så snart som möjligt vid tecken till stor blödning och/eller cirkulationspåverkan. Stabil patient utan tecken till pågående blödning kan genomgå gastroskopi dagtid.
  4. Esomeprazol 80 mg iv som bolus följt av inf 8 mg/h upp till 72 tim.
  5. Blodtransfusion restriktivt, mål Hb >70 g/l vid stabil cirkulation. Vid symtomgivande hjärtsjukdom högre gräns, Hb 80-90 g/l.
  6. Sätt ut antikoagulantia och trombocythämmande läkemedel. Reversera antikoagulationsbehandling se kapitel Procedurer - Warfarin. Ge plasma eller protrombinkomplexkoncentrat (Confidex, Ocplex) vid misstanke på koagulationsrubbning eller om PK >1,6.
  7. Vid aktiv blödning hos patient behandlad med trombocythämmare, eller trombocyter <50 ge trombocytkoncentrat.
  8. Tranexamsyra 100 mg/ml, 20 ml iv som bolus sedan 20 mg/kg x 3 vid pågående blödning.
  9. Till patienter med misstänkt trombocytfunktionsdefekt överväg inj desmo-pressin (Octostim) 15 µg/ml i dosen 0,3 µg/kg sc eller iv utspätt i 10 ml NaCl 9 mg/ml under 10 min efter kontakt med koagulationsexpert. Kan upprepas 1-2 gånger med 6-12 timmars mellanrum. Viss risk för vätskeretention och hyponatremi.

Blödande esofagusvaricer. Se program under Leversjukdomar.

ICD-koder: Hematemes K92.0; GI blödning UNS K92.2