Läkemedelslista A-Ö

Inledning

Nedanstående läkemedelslista inklusive doseringsanvisningar berör huvudsakligen de läkemedel som omnämns i behandlingsprogrammet. Textinnehållet är medvetet mer omfattande för vissa läkemedel och rymmer endast en kortfattad dosering för andra.

Kontraindikationer, biverkningar och läkemedelsinteraktioner måste beaktas för varje läkemedel, se Fass Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. alternativt beslutsstöd på Janusinfo Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., exempelvis Janusmed interaktioner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Doseringsanvisningar avser vuxna patienter. Observera att spädningar av infusioner kan skilja sig åt mellan sjukhus. Läkemedelslistan innehåller spädningsförslag som kan vara praktiska i situationer där lokalt spädningsschema saknas.

Nedsatt njurfunktion har stor betydelse för dosering av blodförtunnande läkemedel. I löpande text skriver vi eGFR och syftar då på estimerat GFR eller skattat kreatininclearance (ml/min).

Försiktighet gäller generellt avseende all antitrombotisk behandling vid tillstånd med förhöjd blödningsrisk såsom:

 • Anemi
 • Trombocytopeni
 • Koagulationsrubbningar
 • Nyligen genomgången blödning eller kirurgi
 • Ulcussjukdom
 • Betydande leversvikt
 • Nedsatt njurfunktion

Detta innebär inte att behandling ska avstås (förutom vid undantagsfall av extremt hög blödningsrisk) men behandlingsstrategin kan justeras utifrån individuell risk-nytta-balans.

Läkemedelsbiverkningar som leder till skada eller sjukhusinläggning bör rapporteras till Läkemedelsverket.

A

Acetylsalicylsyra (Bamyl, Trombyl)

Acetylsalicylsyra (Bamyl, Trombyl)

Beredningsform

Brustablett 500 mg. Tabletter 75 mg, 160 mg.

Dosering

Startdos 300–500 mg vid debut av akut kranskärlssjukdom.
Underhållsbehandling 75 mg x 1.

Addex-Kaliumklorid

Addex-Kaliumklorid

Beredningsform

Infusionskoncentrat 2 mmol/ml, tillsatslösning (injektionsflaska 20 ml).

Indikation

Parenteral tillförsel övervägs alltid vid uttalad hypokalemi (<2,5 mmol/L) eller vid måttlig hypokalemi (2,5–3,0 mmol/L) som kan vara bidragande orsak till ventrikulära och supraventrikulära arytmier inklusive förmaksflimmer/-fladder.

Spädning

20 ml infusionskoncentrat (40 mmol) sättes till 1000 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 0,04 mmol/ml.

Dosering

Infusionen kan ges med en hastighet av 100–500 ml/tim. Beakta vätskemängderna och risken för övervätskning och hjärtsvikt.

Anmärkning

Högre koncentrationer än ovanstående av kaliumhaltiga vätskor bör ges via central ven (CVK) pga kärlretande effekt. Perifer venkateter bytes dagligen. Vid njurinsufficiens och samtidig kaliuminfusion kan hyperkalemi utvecklas relativt snabbt.

Addex-Magnesium (Magnesiumsulfat)

Addex-Magnesium (Magnesiumsulfat)

Beredningsform

Infusionskoncentrat 1 mmol/ml (injektionsflaska 10 ml).

Indikation

Överväges vid ventrikulär takykardi, särskilt vid hypokalemi eller digitalistoxicitet.

Spädning

40 ml infusionskoncentrat (40 mmol) sättes till 210 ml glukos 50 mg/ml eller isoton natriumklorid 9 mg/ml. Lösningens koncentration = 0,16 mmol/ml.

Dosering

Vid akut behov, ges 10 ml (10 mmol) outspädd lösning, som bolus under 10 minuter iv. Annars som infusion, 40 mmol (250 ml spädd lösning) under 12 timmar eller 80 mmol (500 ml spädd lösning) under 24 timmar.

Adenosin Item

Adenosin Item

Beredningsform

Injektionsvätska 5 mg/ml (ampull 2 ml).

Indikation

Paroxysmal supraventrikulär takykardi.

Kontraindikation

AV-block II–III samt sjuk sinusknuta hos patient utan fungerande pacemaker. Lång QT-tid. Svår astma.

Dosering

Ge snabbt och under EKG-kontroll ökande bolusdoser (med omedelbar flush med 10 ml NaCl 9 mg/ml) 5 mg (1 ml), 10 mg (2 ml), 15 mg (3 ml) iv med cirka 1 minuts mellanrum tills omslag.

Biverkningar

Patienten bör förvarnas om tryck i bröstet, andnöd eller flushkänsla i samband med injektionen. Dessa symtom försvinner vanligen inom 10 sekunder.

Interaktion

Teofyllin och koffein minskar adenosineffekten. Persantin (dipyramidol) förstärker den.

Aggrastat, se Tirofiban

Amiodaron (Cordarone)

Amiodaron (Cordarone)

Beredningsform

Tabletter 100 mg, 200 mg. Injektionsvätska 50 mg/ml (ampull 3 ml).

Indikation

Svårbehandlade, recidiverande ventrikulära eller supraventrikulära arytmier inklusive förmaksflimmer och WPW-syndrom.

Kontraindikation

Thyreoideasjukdom. Sinusbradykardi, SA-block, AV-block II–III. Förlängd QT-tid. Injektionsvätskan är kontraindicerad vid hypotension, chock eller svikt som ej betingas av arytmi. Graviditet.

Interaktion

Läkemedel som kan ge förlängd QT-tid och förorsaka Torsades de Pointes. Digoxinkoncentrationen kan öka med 50% och ökar även proarytmiska effekten av amiodaron, särskilt vid samtidig hypokalemi.

Spädning

För injektion: 6 ml (2 ampuller) injektionsvätska 50 mg/ml spädes med 14 ml glukos 50 mg/ml till 20 ml.
För infusion: 4 ampuller = 12 ml sätts till 88 ml glukos 50 mg/ml. Blandas endast med glukos. Lösningens koncentration = 6 mg/ml.
Anmärkning: Infusionen ges i stor ven (helst via CVK, pga kärlretande effekt).

Dosering intravenöst

På vitalindikation: Amiodaron ges som iv bolus, i dosen 300 mg, under ett par sekunder.
Icke vitalindikation: Infusion 5 mg/kg kroppsvikt iv under 30 minuter, följt av kontinuerlig infusion 15 mg/kg under 24 timmar.

Dosering peroralt

Laddningsdos 200 mg x 3 under en vecka följt av 200 mg x 2 under ytterligare en vecka, därefter underhållsdos (100–)200 mg x 1. 

Amlodipin

Amlodipin

Beredningsform

Tabletter 5 mg, 10 mg.

Dosering

2,5–10 mg x 1 vid hypertoni och/eller angina pectoris.

Apixaban (Eliquis)

Apixaban (Eliquis)

Beredningsform

Tabletter 2,5 eller 5 mg.

Försiktighet

Tillstånd med förhöjd blödningsrisk finns listade under rubrik Inledning ovan.

Dosering

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer: Tablett 5 mg x 2. Dosreduktion (2,5 mg x 2) vid uttalad njursvikt (eGFR 15–30 ml/min) eller vid 2 av följande 3 kriterier: ålder >80 år, vikt <60 kg och kreatinin >133 µmol, samt vid eventuell läkemedelsinteraktion.

Anmärkning

Apixaban ges ned till eGFR <15 ml/min, men det finns även viss klinisk erfarenhet för patienter med terminal njursvikt.

Arixtra, se Fondaparinux

B-C

Bisoprolol (Emconcor)

Bisoprolol (Emconcor)

Beredningsform

Tabletter 2,5, 5 mg och 10 mg.

Indikation

Akuta koronara syndrom, angina pectoris, kronisk hjärtsvikt, takyarytmier, hypertoni.

Kontraindikation

AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.

Dosering

Efter hjärtinfarkt starta med 1,25–2,5 mg x 1. Successiv dosökning under vårdtiden till 2,5–10 mg x 1. Vid kronisk svår hjärtsvikt bör upptitrering ske långsamt.

Brevibloc, se Esmolol

Brilique, se Ticagrelor

Brinavess, se Vernakalant

Candesartan

Candesartan

Beredningsform

Tabletter 4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg.

Indikation

Hypertoni eller hjärtsvikt som alternativ till ACE-hämmare eller då detta ej tolereras.

Dosering

Starta med 4–8 mg x 1, öka därefter dosen successivt till måldosen 32 mg x 1. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med spironolakton/eplerenon.

Cangrelor (Kengrexal)

Cangrelor (Kengrexal)

Beredningsform

Pulver och vätska till koncentrat till infusionsvätska, lösning 50 mg.

Spädning

Tillsätt 5 ml sterilt vatten till en injektionsflaska 50 mg. Blanda med 250 ml NaCl eller 5% glukos. Lösningens koncentration = 200 μg/ml. Bolusdosen kan dras ur denna lösning och ges som iv injektion, resten används för infusionen. Använd infusionspump (sprutpump). Se även Fass.

Dosering

Bolusdos 30 µg/kg iv, omedelbart följt av iv infusion 4 µg/kg/min under 2-4 timmar. Ingen dosjustering krävs vid nedsatt njurfunktion.

Anmärkning

Startas i samband med PCI. Möjlighet finns att använda kengrexal som "bridge" inför akut/subakut CABG, men då används en lägre underhållsdos, iv infusion 0,75 µg/kg/min. Effekten försvinner inom en timme efter avslutad infusion.

Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS.

Clopidogrel (Plavix)

Clopidogrel (Plavix)

Beredningsform

Tablett 75 mg, 300 mg.

Dosering

Startdos 600 mg (300 mg i samband med trombolys vid STEMI). Underhållsdos 75 mg x 1.


Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS.

Cordarone, se Amiodaron

Corvert, se Ibutilid

Cozaar, se Losartan

Cyklokapron, se Tranexamsyra

D

Dabigatran (Pradaxa)

Dabigatran (Pradaxa)

Beredningsform

Kapslar 75 mg, 110 mg, 150 mg.

Försiktighet

Tillstånd med förhöjd blödningsrisk finns listade under rubrik Inledning ovan.

Dosering

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer: Kapsel 150 mg x 2. Dosreduktion (kapsel 110 mg x 2) vid ålder >80 år eller samtidig behandling med verapamil, och ska övervägas vid ålder 75–80 år, måttlig njursvikt (eGFR 30–50 ml/min), vid gastrit/ esofagit/ reflux samt vid annan ökad blödningsrisk eller läkemedelsinteraktion.

Anmärkning

Elimineras till stor del via njurarna och är kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Det finns en antidot, idarucizumab (Praxbind) som är effektiv och specifik så tillvida att den bara binder och reverserar dabigatran men ej påverkar övriga koagulationsfaktorer.

Dapagliflozin (Forxiga)

Dapagliflozin (Forxiga)

Indikation

Kronisk hjärtsvikt med nedsatt EF (HFrEF). Diabetes mellitus, särskilt vid kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och/eller nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min).

Dosering

Tablett 10 mg x 1.

Desmopressin (Octostim)

Desmopressin (Octostim)

Beredningsform

Injektionsvätska 15 µg/ml.

Dosering

0,3 µg/kg sc eller iv på 10–20 minuter och har effekt i cirka 3–5 timmar. Desmopressin har en antidiuretisk effekt som, vid upprepad dosering, kan leda till symtomgivande (medvetslöshet, kramper) hyponatremi.

Vid minskad urinproduktion efter desmopressin

Behandla med små doser furosemid iv. Desmopressin används med försiktighet (pga bristfällig dokumentation), vid obehandlad hypertoni, instabil angina pectoris och hjärtinfarkt.

Indikation/ kontraindikation

Se Fass och i avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

Digoxin

Digoxin

Beredningsform

Tabletter 0,13 mg, 0,25 mg, injektionsvätska 0,25 mg/ml.

Indikation

Hjärtinsufficiens, förmaksflimmer, förmaksfladder.

Kontraindikation

AV-block II–III, förekomst av deltavåg på EKG. Svår njursvikt.

Dosering

Snabb digitalisering (70 kg person):

 • Intravenöst: 0,5 mg (2 ml) iv, ytterligare 0,25 mg (1 ml) iv ges efter 2 timmar, ytterligare doser (upp till totalt 1,5 mg) kan ges första dygnet.
 • Peroralt: 0,75 mg följt av ytterligare 0,25–0,75 mg under första dygnet.

Långsam digitalisering (70 kg person):

 • 0,25 mg var 8:e timme upp till 0,75 mg.
 • Underhållsdos: 0,13–0,50 mg po eller 0,1–0,35 ml iv per dygn.

Dosreduktion

Vid hypokalemi, hyperkalcemi, måttligt nedsatt njurfunktion, hypothyreos, äldre. S-digoxin kan öka vid insättning av amiodaron, verapamil, spironolakton mm.

Anmärkning

Vid behandling av hjärtsvikt bör S-digoxin ej överstiga 1,4 nmol/L.

 

Disopyramid (Durbis)

Disopyramid (Durbis)

Beredningsform

Kapslar 100 mg, 150 mg, depottablett 250 mg.

Indikation

Paroxysmal supraventrikulär arytmi inkl förmaksflimmer. WPW-syndrom.

Kontraindikation

AV-block I med bifascikulärt block, AV-block II-III, sjuk sinusknuta, hjärtsvikt.

Dosering

Kapslar 100–(200) mg x 3-4. Depottabletter 250–375 mg x 2.

Dobutamin

Dobutamin


Beredningsform

Infusionskoncentrat 12,5 mg/ml (flaska 20 ml), eller 5 mg/ml (50 ml), infusionssubstans 250 mg.

Indikation

Kortvarig behandling av hjärtsvikt, hypotension och chock där inotropt verkande medel är lämpligt.

Kontraindikation

Hypertrof obstruktiv kardiomyopati. Hypovolemi eller vätskedeficit. Ökar myokardiets syreförbrukning.

Spädning

20 ml infusionskoncentrat 12,5 mg/ml = 250 mg sättes till 230 ml glukos 50 mg/ml eller 50 ml infusionskoncentrat 5 mg/ml = 250 mg sättes till 200 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 1 mg/ml.

Dosering

2,5–10(–15) µg/kg/min.

Anmärkning

Ges i stor ven.

Dronedaron (Multaq)

Dronedaron (Multaq)

Beredningsform

Tabletter 400 mg.

Indikation

Återfallsprofylax vid FF.

Kontraindikation

Permanent förmaksflimmer. Hjärtsvikt, AV-block II-III, komplett grenblock, sjuk sinusknuta, långt QT-syndrom. Lever- eller lungtoxicitet relaterad till tidigare amiodaronbehandling. Gravt nedsatt lever- eller njurfunktion.

Dosering

Tablett 400 mg x 2.

Anmärkning

Leverstatus kontrolleras månatligen efter insättning upp till 6 månader, därefter vid 9 och 12 månader. Vid transaminasstegring överstigande 3 x övre normalvärdet ska behandlingen avbrytas. Om flimmerrecidiv efter elkonvertering vid persisterande FF ska dronedaron utsättas.

Durbis, se Disopyramid

E

Edoxaban (Lixiana)

Edoxaban (Lixiana)

Beredningsform

Tabletter 30 eller 60 mg.

Försiktighet

Tillstånd med förhöjd blödningsrisk listade under rubrik Inledning ovan.

Dosering

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer: Tablett 60 mg x 1. Dosreduktion till 30 mg x 1 vid måttlig-uttalad njursvikt (eGFR 15–50 ml/min), vikt <60 kg samt vid eventuell läkemedelsinteraktion.

Anmärkning

Edoxaban ges ned till eGFR <15 ml/min.

Efient, se Prasugrel

Empagliflozin (Jardiance)

Empagliflozin (Jardiance)

Indikation

Kronisk hjärtsvikt med nedsatt EF (HFrEF). Diabetes mellitus, särskilt vid kardiovaskulär sjukdom, hjärtsvikt och/eller nedsatt njurfunktion (eGFR <60 ml/min).

Dosering

 Tablett 10 mg x 1.

Enalapril

Enalapril

Beredningsform

Tabletter 2,5 mg, 5 mg, 10 mg och 20 mg.

Indikation

Kronisk hjärtsvikt, hypertoni.

Kontraindikation/ försiktighet

Hypovolemi, uttalad hjärtklaffstenos, njurartär- eller carotisstenos. Beakta njurfunktionsnedsättning.

Dosering

Starta med 2,5 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 10 mg x 2 eller 20 mg x 1 under 3–4 dagar (gäller inneliggande patienter). Långsammare upptitrering vid uttalad hjärtsvikt eller njursvikt. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med spironolakton/eplerenon.

Entresto, se Sakubitril/valsartan

Eplerenon (Inspra)

Eplerenon (Inspra)

Beredningsform

Tabletter 25 mg, 50 mg.

Indikation

Kronisk hjärtsvikt (HFrEF).

Kontraindikationer

P-kalium >5,0 mmol/L. Uttalat nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min), leverinsufficiens.

Dosering

25–50 mg x 1. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ACE-I eller ARB.

Eptacog alfa (NovoSeven)

Eptacog alfa (NovoSeven)

Dosering

Vid allvarlig blödning ges en initial dos på 90 µg/kg. Rekommenderas inte som förstahandsmedel för reversering av warfarin. Hög protromboticitet. Rådgör med koagulationsspecialist.

Indikation/ kontraindikation

Se Fass och i avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

Eptifibatid (Integrilin)

Eptifibatid (Integrilin)

Beredningsform

Injektionsvätska 2 mg/ml (injektionsflaska 10 ml). Infusionsvätska 0,75 mg/ml (infusionsflaska 100 ml).

Spädning

Injektionsvätska och infusionsvätska finns i färdig lösning.

Dosering och behandlingstid

Iv bolus 180 µg/kg (upprepas efter 10 min om behandling ges vid PCI) följt av infusion 2 µg/kg/min som vanligtvis pågår upp till 12 timmar efter PCI. Längre behandling kan ges vid stor trombbörda (24-48 tim). Inför CABG avslutas behandlingen senast 5 timmar före operation. Fondaparinux ges parallellt men ska utsättas >24 timmar före CABG eller direkt efter PCI.

Anmärkning

Infusionshastigheten halveras vid måttlig njursvikt (eGFR <50 ml/min). Kontraindicerat vid uttalad njursvikt (eGFR <30 ml/min). Ej blandbart med furosemid.

Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling/GP IIb/IIIa-hämmare.

 

Esmolol (Brevibloc)

Esmolol (Brevibloc)

Beredningsform

Injektionsvätska 10 mg/ml, koncentrat till infusionsvätska 250 mg/ml.
Selektiv betablockerare med snabb och kort effekt. Pga sin korta halveringstid i plasma, cirka 9 minuter, kan denna användas innan metoprolol ges i situationer där effekt/ tolerabiltet av betablockad behöver utvärderas.

Indikationer

Frekvensreglering av supraventrikulära takyarytmier. Behandling av perioperativ supraventrikulär takykardi och hypertoni.

Kontraindikationer

Sinusbradykardi (<50/min), AV block II-III, kardiogen chock, hjärtinsufficiens, obstruktiv lungsjukdom.

Dosering

Vid supraventrikulär takykardi: 500 µg/kg på 1 minut. Därefter kan infusion 50 µg/kg/min ges under 4–6 minuter: om effekten uteblir kan man ge ny bolus och öka underhållsdosen upp till max 200 µg/kg/min, se Fass.

Biverkningar

Vanligast är hypotension.

F-H

Flekainid (Tambocor, Tambocor Retard)

Flekainid (Tambocor, Tambocor Retard)

Beredningsform

Tabletter 50 mg, 100 mg. Depotkapsel 100 mg, 200 mg.

Indikation

Återfallsprofylax vid förmaksflimmer och selekterade fall av andra supraventrikulära takykardier, t.ex. WPW-syndrom.

Kontraindikation

Ischemisk hjärtsjukdom. Hjärtsvikt, vänsterkammarhypertrofi eller annan strukturell hjärtsjukdom. Klaffel av hemodynamisk betydelse. Bifascikulärt block. AV-block II–III. Sjuk sinusknuta.

Dosering

Starta med 50–100 mg x 2, maxdos 200 mg x 2 (långsam upptitrering). EKG (gärna vid arbetsprov) kontrolleras 4–7 dagar efter varje dossteg. Överväg övergång till depotablett 200 mg x 1. Utsättning vid ventrikulär arytmitendens eller >50% ökning av QRS-durationen.

Anmärkning

Ska kombineras med betablockad, t.ex. bisoprolol 5–10 mg x 1, pga risk för 1:1 överlett förmaksfladder.

Fondaparinux (Arixtra)

Fondaparinux (Arixtra)

Beredningsform

Injektionsvätska, lösning 1,5 mg/0,3 ml och 2,5 mg/0,5 ml.

Dosering

Vid akut koronart syndrom 2,5 mg/0,5 ml sc x 1.
Andra dosen ges tidigast efter 16 timmar. Kontraindicerat vid uttalad njursvikt (eGFR <20 ml/min).
Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS.

Furosemid (Furix, Lasix)

Furosemid (Furix, Lasix)

Beredningsform

Injektionsvätska 10 mg/ml (ampuller 2 ml, 4 ml, 25 ml).
Tabletter 20 mg, 25 mg, 40 mg, 500 mg. Depotkapslar 30 mg och 60 mg.

Dosering parenteralt

20–40–80 mg (2-4-8 ml) iv. Som infusion ges 250-500 mg (25-50 ml) iv under 1-6 timmar. Furosemid kan ges som stamlösning outspädd med infusionspump.

Dosering peroralt

Tabletter 20-80 mg x 1-3. Depotkapslar 30-120 mg dagligen.

Fytomenadion (Konakion)

Fytomenadion (Konakion)

Beredningsform

Injektionsvätska 10 mg/ml.

Dosering

2–10–20 mg iv, administreras långsamt. Ges ofta parallellt med protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex/Confidex) vid akut behov att sänka PK-INR.

Indikation/ kontraindikation

Se Fass och i avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

Glycerylnitrat (Suscard)

Glycerylnitrat (Suscard)

Beredningsform

Resoribletter 2,5 mg och 5 mg.

Dosering

2,5–5 mg buccalt vid behov. Vid instabil angina ges 2,5 mg var 15:e minut tills önskad effekt eller oönskad hemodynamisk påverkan. Maxdos 10 mg. När effektiv dos uppnåtts bibehålls denna och tabletterna. Byts var 4:e timme.

I-K

Ibutilid (Corvert)

Ibutilid (Corvert)

Beredningsform

Infusionsvätska, lösning 87 µg/ml. Injektionsflaska 10 ml.

Indikation

Akut konvertering av förmaksflimmer och förmaksfladder. Försiktighet vid akut ischemisk hjärtsjukdom (bristande dokumentation).

Kontraindikation

Lång QT, Torsades de Pointes, symtomatisk hjärtsvikt, elektrolytrubbningar, behandling med andra klass I eller III antiarytmika.

Dosering

Vikt >60 kg: 0,87 mg (10 ml injektionsvätska) ges iv under 10 minuter.
Vikt <60 kg: 0,01 mg/kg ges iv under 10 minuter.

Risker

Polymorf ventrikulär arytmi (2–5% i studier). EKG-övervakning minst 4 timmar efter injektionen. Vid kvarstående förlängd QT-tid eller uppträdande av ventrikulära arytmier ska EKG-övervakningen förlängas.

Idarucizumab (Praxbind)

Idarucizumab (Praxbind)

Beredningsform

Infusionsvätska, lösning 50 mg/ml. Injektionsflaska 50 ml (2,5 g).

Indikation

Antidot för omedelbar, fullständig och ihållande reversering av den antikoagulerande effekten av dabigatran (Pradaxa). Vid dabigatranrelaterad allvarlig blödning eller vid behov av akut kirurgi.

Dosering

5 g iv (2 x 50 ml) som inj/inf under 10 minuter. Samma dos för alla patienter.

Verkningsmekanism

Humaniserat monoklonalt antikroppsfragment (Fab), som binder till dabigatran med mycket hög affinitet vilket neutraliserar den antikoagulerande effekten.

Anmärkning

Dabigatran kan återinsättas efter 24 timmar (vid adekvat hemostas). Annan antitrombotisk behandling kan initieras omedelbart efter avslutad behandling med Praxbind.

Imdur, se Isosorbidmononitrat

Inspra, se Eplerenon

Integrilin, se Eptifibatid

Isoprenalin (Isuprel)

Isoprenalin (Isuprel)

Beredningsform

Injektionskoncentrat 0,2 mg/ml (ampull 5 ml).

Indikation

Extrem bradykardi, AV-block II–III. Lång-QT med recidiverande ventrikeltakykardi.

Spädning

5 ml injektionskoncentrat (1 mg) tillsättes 245 ml glukos 50 mg/ml. Lösningens koncentration = 4 µg/ml.

Dosering

Startdos 0,01 µg/kg/min. Doseringsintervall 0,01–0,15 µg/kg/min. Dosjustering efter kammarfrekvensen och eventuella arytmier.

Anmärkning

Ges i stor ven. Kraftig ß-stimulerande effekt: positiv inotropi och kronotropi, perifer vasodilatation (BT-fall) och bronkdilatation. Ökar myokardiets syreförbrukning. Arytmogent (ventrikulära arytmier).

Isoptin, se Verapamil

Isosorbidmononitrat (Imdur)

Isosorbidmononitrat (Imdur)

Beredningsform

Depottablett 30 mg, 60 mg, 120 mg.

Dosering

30–120 mg x 1 som underhållsbehandling vid angina pectoris.

Ivabradin (Procoralan)

Ivabradin (Procoralan)

Beredningsform

Tabletter 5 mg, 7,5 mg.

Indikation

Kronisk hjärtsvikt. Tillägg vid NYHA II–IV övervägs om sinusrytm och puls >70–75/minut trots optimal basbehandling.

Dosering

5 mg x 2, vid behov doshöjning till 7,5 mg x 2.

Kaliumklorid (Kalium Retard)

Kaliumklorid (Kalium Retard)

Beredningsform

Depottablett 750 mg.

Indikation

Behandling av, eller profylax mot, hypokalemi.

Dosering

Oftast 2–4 depottabletter dagligen. Överväg kaliumsparande diuretika vid frånvaro av njursvikt.

Kolkicin

Kolkicin

Beredningsform

Kapslar 0,25 mg, 0,5 mg (Apotekstillverkade, t.ex. tempore). Säljs i förpackning om 100. Skriv recept på 0,25 mg tabletter, annars krävs licens (0,5 mg).

Indikation

Perikardit (recidiverande eller exsudativ) vid otillräcklig effekt av NSAID eller ASA.

Kontraindikation

Överkänslighet. Graviditet. Benmärgspåverkan. Leversvikt, grav gastrointestinal störning. Grav hjärtsvikt eller njursvikt.

Biverkningar

Vanligast är illamående, kräkningar, diarréer, buksmärtor och sveda i hals, mage, hud. Dessa symtom är oftast dosbegränsande vid peroral dosering.

Dosering

>70 kg 1 mg x 2, <70 kg 0,5 mg x 2 under 2 dagar, sedan halvering som underhållsdos 0,5 mg x 2/0,5 mg x 1. Vid akut svårare perikardit kan behandling ges upp till 3 månader, vid återkommande kronisk perikardit under 6 månader. Reducerad dos vid eGFR <50 ml/min.

Konakion, se Fytomenadion

L-M

Labetalol (Trandate)

Labetalol (Trandate)

Beredningsform

Injektionsvätska 5 mg/ml.

Indikation

Behandling av hypertensiv kris.

Kontraindikation

AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.

Dosering

10 ml (50 mg ) iv under 3 minuter. Kan upprepas med 5 minuters intervall eller ges som infusion, 40 ml (200 mg) i 160 ml Glukos 50 mg/ml. Ges i dosen 2 mg/min = 2 ml/min. Överväg invasiv blodtrycksmonitorering vid totaldoser över 200 mg/dygn.

Levosimendan (Simdax)

Levosimendan (Simdax)

Beredningsform

Koncentrat till infusionsvätska, 2,5 mg/ml (injektionsflaska 5 ml).

Indikation

Korttidsbehandling av akut hjärtsvikt i situationer då konventionell behandling inte är tillräcklig och då inotropt stöd anses vara lämpligt.

Kontraindikation

Svår hypotoni och takykardi. Uttalad mekanisk obstruktion som påverkar ventrikelfyllnad och/eller utflöde. Kraftigt nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) eller kraftigt nedsatt leverfunktion. Tidigare förekomst av Torsades de Pointes.

Dosering

Eventuellt ges laddningsdos 6–12 µg/kg under 10 minuter (ej vid hypotoni). Därefter kontinuerlig infusion (0,05–)0,10(–0,20) µg/kg/min under 24 timmar. För beredning av lösning med koncentration 0,05 mg/ml tillsättes 5 ml (2,5 mg/ml) koncentrat till 245 ml Glukos 50 mg/ml (hållbarhet 24 timmar). Starta med dosen 0,10 µg/kg/min och utvärdera effekten efter 30-60 minuter. Följ symtom, EKG, hjärtfrekvens, blodtryck, urinproduktion. Vid blodtrycksfall prövas vätska iv och/eller kombination med iv noradrenalin.

Försiktighet

Uttalad hypotension (laddningsdosen bör undvikas), koronarischemi, takykardi, snabbt förmaksflimmer, kammartakykardi, lång QT-tid, hypokalemi.

Lixiana, se Edoxaban

Losartan

Losartan

Beredningsform

Tabletter 12,5 mg, 50 mg och 100 mg.

Dosering

25–50–100 mg x 1 vid hypertoni och hjärtsvikt.

Metalyse, se Tenecteplase

Metoprolol (Seloken, Seloken ZOC)

Metoprolol (Seloken, Seloken ZOC)

Beredningsform

Tabletter 10 mg, 50 mg, 100 mg. Depottabletter 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg. Injektionsvätska 1 mg/ml (endosspruta 5 ml).

Indikation

Akuta koronara syndrom, angina pectoris, kronisk hjärtsvikt, takyarytmier, hypertoni.

Kontraindikation

AV-block, uttalad bradykardi eller hypotoni, svår astma, akut hjärtsvikt.

Dosering

Intravenöst: (2,5–)5 mg iv, kan upprepas 2 gånger med 5 minuters intervall (blodtryck >100 mmHg och hjärtfrekvens >60/min). Maxdos 15 mg. Försiktighet vid klinisk hjärtsvikt eller hemodynamiskt instabil patient.

 

Peroralt: Första dygnet efter hjärtinfarkt används metoprolol 25-50 mg x 2, därefter dosökning och övergång till depottablett 50–200 mg x 1.
Vid kronisk uttalad hjärtsvikt bör upptitrering ske långsamt.

Multaq, se Dronedaron

N-P

Nitroglycerin

Nitroglycerin

Beredningsform

Infusionsvätska 1 mg/ml, injektionsflaska 10, 50 ml, infusionskoncentrat 5 mg/ml, injektionsflaska 5, 10 ml.

Indikation

Ischemisk bröstsmärta som ej snabbt svarar på sedvanlig smärtbehandling (nitroglycerinspray, morfin, ev. betablockad). Vänstersvikt. Behov av snabb blodtryckssänkning.

Kontraindikation

Hypotension (systoliskt blodtryck <90 mmHg), hypovolemi. Hjärttamponad, konstriktiv perikardit. Intag av sildenafil (Viagra) inom 24 timmar. Högerkammarinfarkt och systoliskt blodtryck <100 mmHg. Försiktighet vid tät aortastenos.

Anmärkning

I låg dos (<0,5 µg/kg/min) har nitroglycerin framförallt vendilaterande effekt. I högre dosering får man även (koronar) artärdilatation. Vid iv tillförsel ses effekt efter 1–2 minuter. Halveringstid cirka 5 minuter. "Steady-state" uppnås efter cirka 20 minuter. Vid infusion >12–24 timmar uppträder takyfylaxi, dvs behandlingseffekten avtar. Vid utsättning nedtrappas dosen stegvis och långsamt.

Dosering

Infusion med sprutpump: Använd färdigblandad injektionsvätska 1 mg/ml. Initialdos 0,25 µg/kg/min. Dosen ökas var 5:e minut i steg om 0,25 µg/kg/min till systoliskt blodtrycksfall om cirka 15 mmHg alternativt att det systoliska blodtrycket sjunker till önskad nivå. Vid akut lungödem med blodtrycksstegring eftersträvas en trycksänkning på cirka 30–50 mmHg.

Noradrenalin

Noradrenalin

Beredningsform

Infusionskoncentrat 1 mg/ml (ampull 2 ml).

Indikation

Hypotension eller chock med låg vaskulär resistens.

Kontraindikation

Obehandlad hypovolemi eller vätskedeficit. Hotande lungödem.

Spädning

2 ml infusionskoncentrat (2 mg) spädes i 48 ml NaCl 9 mg/ml. Totalvolym 50 ml. Lösningens koncentration = 40 µg/ml.

Dosering

Starta med lägsta dos och följ det hemodynamiska svaret. Vanlig underhållsdos 0,1–1,0 µg/kg/min.

Anmärkning

Ska ges via central ven. Invasiv hemodynamisk övervakning rekommenderas. Huvudsakligen vasopressoreffekt genom den α-stimulerande effekten.

Biverkningar

Ogynnsam blodtrycksstegring, oliguri, lungödem, perifer kärlspasm.

NovoSeven, se Eptacog alfa

Ocplex, se Protrombinkomplexkoncentrat

Octostim, se Desmopressin

Pradaxa, se Dabigatran

Prasugrel (Efient)

Prasugrel (Efient)

Beredningsform

Tablett 10 mg.

Dosering

Startdos 60 mg. Underhållsbehandling 10 mg x 1.
Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS.

Procoralan, se Ivabradin

Protaminsulfat

Protaminsulfat

Dosering

50 mg iv (neutraliserar 7 500 E standardheparin).

Anmärkning

Fyra timmar efter en dos heparin kan det vara bättre att avvakta med antidotbehandling då överdosering av protaminsulfat kan ge försämrad koagulation/APT. Effekten av protaminsulfat inträder inom 5–15 minuter. Kontrollera APT-tiden före och 15 minuter efter givet protaminsulfat.

Indikation/
kontraindikation

Se Fass och avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex)

Protrombinkomplexkoncentrat (Ocplex)

Dosering

Beroende på aktuellt PK-INR. Ofta avrundat till hel förpackning.

Indikation/ kontraindikation

Se Fass och avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

R-S

Ramipril

Ramipril

Beredningsform

Tabletter 1,25 mg, 2,5 mg, 5 mg, 10 mg.

Indikation

Hjärtsvikt efter akut hjärtinfarkt. Hypertoni. Kronisk hjärtsvikt. Glomerulär nefropati. Aterosklerotisk kärlsjukdom och ytterligare ett riskkriterium.

Kontraindikation/ försiktighet

Hypovolemi, uttalad hjärtklaffstenos, njurartär- eller carotisstenos. Beakta njurfunktionsnedsättning.

Dosering

Starta med 1,25–2,5 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 5 mg x 2 under 3–4 dagar (gäller inneliggande patient). Långsammare upptitrering vid uttalad hjärtsvikt eller njursvikt. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med spironolakton/eplerenon.

Rivaroxaban (Xarelto)

Rivaroxaban (Xarelto)

Beredningsform

Tablett 10 mg, 15 mg, 20 mg.

Försiktighet

Tillstånd med förhöjd blödningsrisk finns listade under rubrik Inledning ovan.

Dosering

Tromboemboliprofylax vid förmaksflimmer: Tablett 20 mg x 1. Dosjusteras till 15 mg x 1 vid måttlig-uttalad njursvikt (eGFR 15–50 ml/min) samt vid eventuell läkemedelsinteraktion.

Anmärkning

Rivaroxaban ges ned till eGFR <15 ml/min.

Sakubitril/valsartan (Entresto)

Sakubitril/valsartan (Entresto)

Beredningsform

Tabletter 24/26 mg, 49/51 mg, 97/103 mg (sakubitril/valsartan).

Indikation

Kronisk symtomatisk hjärtsvikt hos vuxna, med reducerad ejektionsfraktion (EF). Används istället för ACE-I eller ARB.

Kontraindikation/ försiktighet

Samtidig användning av ACE-I/ARB. Tidigare angioödem relaterat till behandling med ACE-I/ARB. Leversvikt. Graviditet. Hypovolemi, uttalad hjärtklaffstenos, njurartär- eller carotisstenos. Hyperkalemi. Beakta njurfunktionsnedsättning. Se Fass.

Dosering

Startdos vanligen 49/51 mg x 2, öka därefter dosen till måldosen 97/103 mg x 2. Denna dostitrering bör ske under 2–4 veckors tid. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med spironolakton/eplerenon.

Verkningsmekanism

Sakubitril är en neprilysin-inhibitor, som genom hämning av enzymet neprilysin minskar nedbrytningen av natriuretiska peptider. Samtidig hämning av angiotensin-II-receptorn via valsartan, blockerar RAAS-systemet.

Anmärkning

Preparatet får inte påbörjas förrän tidigast 36 timmar efter utsättning av ACE-I/ARB.

Seloken, se Metoprolol

Simdax, se Levosimendan

Spironolakton

Spironolakton

Beredningsform

Tabletter 25 mg, 50 mg och 100 mg.

Indikation

Kronisk hjärtsvikt (HFrEF). Perifera ödem.

Kontraindikation

P-kalium >5,0 mmol/L. Uttalat nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min).

Dosering

Tilläggsbehandling vid måttlig-uttalad hjärtsvikt: 12,5–25 mg x 1. Monitorera kalium och njurfunktion. Extra noggrann kontroll vid samtidig behandling med ACE-I eller ARB.


Vid kardiella eller hepatiska ödem: 100–400 mg dagligen.

Suscard, se Glyerylnitrat

T-Z

Tambocor, se Flecainid

Tenecteplase (Metalyse)

Tenecteplase (Metalyse)

Beredningsform

Pulver och vätska till injektionslösning 50 mg (10.000 enheter).

Indikation

Trombolytisk behandling vid ST-höjningsinfarkt (eller infarktsymtom och nytillkommet vänstergrenblock) med symtomdebut <12 timmar när PCI inte är tillgängligt.

Dosering

Se tabell nedan.

Bolusdos Metalyse i mg och ml

Patient vikt (kg)

Metalyse (mg)

Färdigberedd lösning (ml)

<60

30

6

60–69

35

7

70–79

40

8

80–89

45

9

≥90

50

10

Anmärkning

Vätskan (vattnet) i den förfyllda sprutan tillföres injektionsflaskan med pulvret och blandas. Ges som iv bolus under cirka 10 sekunder. I samband med bolusdosen ges fondaparinux 2,5 mg/0,5 ml iv. Därefter ges fondaparinux 2,5 mg x 1 sc, som underhållsbehandling.

Ticagrelor (Brilique)

Ticagrelor (Brilique)

Beredningsform

Tablett 90 mg.

Dosering

Startdos 180 mg dag 1. Underhållsbehandling 90 mg x 2 från dag 2 (första kvällsdos ges dag 1 om startdos gavs före kl. 12.00 samma dag).


Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS.

Tirofiban (Aggrastat)

Tirofiban (Aggrastat)

Beredningsform

Infusionsvätska 50 µg/ml (färdigblandad infusionspåse 250 ml).

Dosering och behandlingstid

Initialt ges en iv bolusdos av 25 µg/kg administrerat under 3 minuter, följt av infusion 0,15 µg/kg/min vanligtvis upp till 12 timmar efter PCI. Längre behandling kan ges vid stor trombbörda (24–48 tim). Inför CABG avslutas behandlingen senast 5 timmar före operation. Fondaparinux ges parallellt men ska utsättas >24 timmar före CABG eller direkt efter PCI.

Anmärkning

Infusionshastigheten halveras vid uttalad njursvikt (eGFR <30 ml/min).


Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling/GP IIb/IIIa-hämmare.

Trandate, se Iabetolol

Tranexamsyra (Cyklokapron)

Tranexamsyra (Cyklokapron)

Beredningsform

Injektionsvätska 100 mg/ml.

Dosering

10–15 mg/kg x 3 iv. Reduceras vid nedsatt njurfunktion, se nedan.

Serumkreatinin (µmol/L)

Dos tranexamsyra intravenöst

120–249

10 mg/kg kroppsvikt x 2/dygn.

250–500

10 mg/kg kroppsvikt/dygn.

>500

5 mg/kg kroppsvikt/dygn.

Indikation/ kontraindikation

Se Fass och avsnitt Handläggning av blödningskomplikationer.

Tribonat (trometamol, karbonat, fosfat)

Tribonat (trometamol, karbonat, fosfat)

Beredningsform

Infusionsvätska (500 mmol/L) 100 ml, 250 ml, 500 ml.

Tumregel för acidoskorrigering

100 ml Tribonat ökar BE 3 mmol/L (för 70 kg person).

Verapamil (Isoptin, Isoptin Retard)

Verapamil (Isoptin, Isoptin Retard)

Beredningsform

Tabletter 40 mg, 80 mg och 120 mg. Depottabletter 120 mg, 240 mg. Injektionsvätska 2,5 mg/ml (ampuller 2 ml).

Indikation

Supraventrikulär takykardi, förmaksflimmer, förmaksfladder. Profylax efter hjärtinfarkt vid intolerans mot betablockad. Angina pectoris. Hypertoni.

Kontraindikation

Sjuk sinusknuta, obehandlat AV-block II-III, digitalistoxicitet, förekomst av deltavåg på EKG.

Försiktighet

AV-block I med bifascikulärt block, bradykardi, hypotension, hjärtsvikt, samtidig betablockad, kraftigt nedsatt leverfunktion.

Dosering

Intravenöst: 5–10 mg långsamt iv, högst 1 mg/min.

Peroralt: Tabletter, 40–120 mg x 3–4. Depottabletter 120–480 mg per dygn, uppdelat på 1–2 dostillfällen.

Anmärkning

Om verapamil har utlöst hjärtsvikt så kan denna hävas med levosimendaninfusion. 

Vernakalant (Brinavess)

Vernakalant (Brinavess)

Beredningsform

Koncentrat till infusionsvätska, 20 mg/ml (injektionsflaska 10 ml/25 ml).

Indikation

Snabb konvertering av förmaksflimmer (hos vuxna) med debut inom 7 dagar.

Kontraindikation

Uttalad aortastenos, systoliskt blodtryck <100 mmHg, hjärtsvikt NYHA III–IV, förlängd QT-tid (okorrigerad >440 msek), uttalad bradykardi, AV-block II–III, AKS inom 1 månad.

Dosering

3 mg/kg givet som infusion under 10 minuter (maximal dos 340 mg motsvarande 113 kg). Vid utebliven konvertering inom 15 minuter kan en andra 10 minuters infusion på 2 mg/kg övervägas.

Spädning

25 ml vernakalant 20 mg/ml tillsätts 100 ml isoton NaCl eller glukos 5%, ger koncentration 4 mg/ml.

Övervakning

Kontinuerlig EKG-övervakning krävs under administrering och 4 timmar efter avslutad infusion och till dess EKG-parametrar stabiliserats. Täta kontroller av blodtryck krävs under infusion och minst 15 minuter efter infusionen har avslutats.

Warfarin (Waran)

Warfarin (Waran)

Beredningsform

Tablett 2,5 mg.

Dosering

Dag 1 ges 10 mg, dag 2–3 ges 7,5 mg, därefter dosering med ledning av PK-värdet.


Läs mer i avsnitt Antitrombotisk behandling vid AKS - särskilt vid samtidig trombocythämmande behandling (kombinationsbehandling efter PCI).

Xarelto, se Rivaroxaban