Diabetes i samband med graviditet

Diabetes typ 1 och 2

Kvinnor med typ 1 eller typ 2 diabetes bör planera sina graviditeter då det är mycket viktig att de har en bra metabol kontroll i samband med konception. Ligger kvinnan högt i blodsocker i tidig graviditet ökar risken kraftigt för missbildning hos barnet.

Alla gravida med typ 1 eller typ 2 diabetes ska själva kontakta den Spec MVC som hon önskar gå på under graviditeten vid positiv graviditetstest. De kommer sedan att följas på Spec MVC med både barnmorske- och läkarkontroller under hela graviditeten.

Familjestöd bör erbjudas via barnmorskemottagning.

Graviditetsdiabetes

Plasmaglukos (p-glukos): Kapillärt p-glukos tas på samtliga gravida vid inskrivning, samt vid rutinbesök omkring grav. vecka 25, 29, 32/33 och 37/38. Svaret dokumenteras på MHV 2.

Peroral glukosbelastning (OGTT) utförs vid graviditetsvecka 24–28 om:

 • Tidigare graviditetsdiabetes
 • Tidigare stort barn (≥4,5 kg eller + 2 standarddeviationer)
 • BMI ≥35
 • Om OGTT utförts i tidig graviditet och utfallit normalt ska ny OGTT göras i grav vecka 24–28

Peroral glukosbelastning (OGTT) ska göras snarast om:

 • Slumpmässigt kapillärt p-glukos ≥9 mmol/l men <12 mmol/l.
 • Slumpmässigt kapillärt faste p-glukos ≥5,3 mmol/l (fastande 8 tim eller mer).
 • Accelererad fostertillväxt och/eller polyhydramnios.
 • Slumpmässigt kapillärt p-glukos ≥12 mmol/l ska kapillär fasteglukos tas innan OGTT.
 • Vid fasteglukos ≥7 ska OGTT inte beställas utan kontakt tas med Spec MVC för vidare handläggning då den gravida har manifest diabetes. (se handläggning graviditetsdiabetes)

OGTT

 • OGTT ska utföras på laboratorium, tex. vid vårdcentral, inte på BMM.
 • Remissen skickas elektroniskt via Take Care. Den gravida ska även ha pappersremissmed sig till provtagningen.
 • Viktigt, att det framgår på remissen att kvinnan är gravid och att OGTT ska utföras venöst vid 0 minuter, 1 timme och 2 timmar.
 • Den gravida ska vara fastande 8 timmar före glukosbelastningens start. Diet ska inte påbörjas innan belastning.
 • Fastevärde och 1 samt 2 timmarsvärde införs direkt i journalen och vid uppföljningsbesöket i Graviditetsregistret.
 • Om den gravida genomgått fetmaoperation, ska hon inte göra glukosbelastning p.g.a. risk för dumping. Istället kontrolleras p-glukos 5 ggr/dag, dagligen under en vecka (7 dagar), fastande på morgonen och 60 min efter påbörjade måltider - frukost, lunch, middag och innan sänggående. Dokumentera på avsedd lista. Diagnos ställs utifrån dessa svar, se Fetmaoperation

Resultat och handläggning:
Graviditetsdiabetes med behandling kost och motion

Vid något av värden efter OGTT


OGTT

Värde

Fastande

≥5,1 mmol/l – 6,9 mmol/l

1 timme efter 75 g glukosbelastning

≥10,0mmol/l

2 timmar efter 75 g glukosbelastning

≥8,5 mmol/l – 11,1 mmol/l

Handläggning

 • Boka snarast tid till bm på BMM för instruktion/information av blodsockermätare och självkontroll av P-glukos.
 • P-glukos ska kontrolleras 5 gånger per dag, 3 dagar/vecka, (förslagsvis varannan dag och en helgdag) fastande på morgonen och 60 min efter påbörjad måltid - frukost, lunch, middag och före sänggående. Blodsockerapparaten är personlig och återlämnas ej.
 • P-glukosvärdena dokumenteras på avsedd lista.
 • En vecka efter att P-glukosmätning påbörjats bokas återbesök till BMM för att säkerställa att den gravida uppfattat informationen runt provtagning, kost, motion och GDM. Bm bedömer därefter i samråd med den gravida om hur fortsatt kontakt ang utvärdering av P-glukos ska ske.
 • Kontakt ska tas om 5 värden är lika med eller över målvärde på en vecka eller att tre fastevärden är lika med eller över 6 på en vecka.
 • P-glukos kontrolleras resten av graviditeten.
 • Ge patientinformation om GDM
 • Ge Checklista till dig som fått graviditetsdiabetes Öppnas i nytt fönster..
 • Ge kostråd och kostbroschyr. Skriv remiss vb och skicka till dietist.
 • Ge råd om fysisk aktivitet. Rekommenderat är pulshöjande motion 150 min/vecka fördelat på minst tre dagar/vecka. Skriv remiss för FaR vb.
 • Beställ stickor och lansetter via Beställarportalen till den gravidas hemadress.
 • Ultraljud tillväxt se tabell: Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling.

Målvärde vid självkontroll av P-glukos.
Om 5 värden, lika med eller över nedanstående värden, på en vecka eller 3 fastevärden ≥6 på en vecka ringer barnmorskan Spec MVC

 • Faste p-glukos 5,3 mmol/L
 • 1 timme efter påbörjad måltid 8,0 mmol/L
 • Före sänggående 7,0 mmol/L
 • Vid 5 värden lika med eller över målvärde eller tre fastevärden lika med eller över 6 på en vecka: Ring till Spec MVC och boka tid, för ställningstagande till läkemedelsbehandling. Påminn den gravida att ta med sig blodsockerlista och blodsockerapparet till besöket på Spec MVC.
 • Informera om handmjölkning, ge patientinformation Pdf, 90.8 kB, öppnas i nytt fönster..

Resultat och handläggning:
Graviditetsdiabetes (manifest diabetes)

Vid något av värden efter OGTT


OGTT

Värden

Fastande

≥7,0 mmol/

2 timmar efter 75 g glukosbelastning

≥11,2 mmol/l

Handläggning

 • Boka snarast tid till bm på BMM för instruktion/information av blodsockermätare och självkontroll av P-glukos.
 • P-glukos ska kontrolleras 5 gånger per dag, 3 dagar/vecka, (förslagsvis varannan dag och en helgdag) fastande på morgonen och 60 min efter påbörjad måltid - frukost, lunch, middag och före sänggående. Blodsockerapparaten är personlig och återlämnas ej.
 • P-glukosvärdena dokumenteras på avsedd lista.
 • Ring Spec MVC och boka läkartid för bedömning av ev läkemedelsbehandling.
 • Påminn den gravida att ta med sig blodsockerlista och blodsockerapparet till besöket på Spec MVC
 • P-glukos kontrolleras resten av graviditeten.
 • Ge patientinformation om GDM, se stödmaterial
 • Ge ”Checklista till dig som fått graviditetsdiabetes”
 • Ge kostråd och kostbroschyr. Skriv remiss och skicka till dietist.
 • Ge råd om fysisk aktivitet. Rekommendationen är pulshöjande motion 150 min/vecka för delat på minst tre dagar/vecka. Skriv remiss för FaR vb.
 • Beställ stickor och lansetter via Beställarportalen till den gravidas hemadress
 • Informera om handmjölkning, ge patientinformation.

Handläggning och kontroller på Spec MVC

Tablettbehandlad graviditetsdiabetes

Gravida som sätts in på T Metformin via Spec MVC och uppnår god effekt av Metforminbehandling kan återremitteras till sin BMM efter att läkare på Spec MVC dokumenterat en tydlig vårdplan för den gravida. Ansvaret återgår då till bm på BMM att kontrollera den gravidas p-glukos en gång per vecka.

Ultraljudsremiss kan skickas av läkare på Spec MVC alternativt av ansvarig barnmorska på
BMM efter tydlig ordination från behandlande läkare på Spev MVC.

Spec MVC läkare konsulteras vid avvikande tillväxtkontroller och p-glucos svar.

Insulinbehandlad graviditetsdiabetes

Om den gravida sätts in på insulinbehandling före graviditetsvecka 36, tar Spec MVC över alla graviditetskontroller och i vissa fall även efterkontroll. Se vidare angående eftervårdsbesök nedan.

Om den gravida sätts in på insulinbehandling efter graviditetsvecka 36 går den gravida kvar på sin barnmorskemottagning, efter att läkare på Spec MVC dokumenterat en tydlig vårdplan för den gravida. Tillväxtkontroller, p-glucos svar och insulin sköts via Spec MVC av ansvarig läkare.

Eftervårdsbesök

Om inte eftervårdsbesök planeras att ske på Spec MVC ska Spec MVC skicka remiss i Take care till vald BMM för att informera om att kvinnan är förlöst så att hon blir uppringd inom två veckor och får erbjudande om eftervårdsbesök.

SpecMVC bör informera kvinnan om vikten av eftervårdsbesök och dokumentera tydligt om vård under graviditet, förlossning och planerad uppföljning på till exempel vårdcentral.

Flödesschema

Ansvarig verksamhet vid olika typer av behandling

(kost, motion, metformin, insulin).


Typ av behandling

BMM

 

Spec MVC

 

BB

 

Vårdcentral

 

 • Kost
 • Motion • Alla bm- kontroller
 • Remiss till dietist vb
 • Remiss för tillväxtkontroll gravv 36–38
 • Induktion ska ske senast 42+0 • Remiss till VC
 •   • Uppföljning 1 år efter partus


 • Metformin • Alla bm- kontroller
 • Remiss till dietist
 • Remiss för tillväxtkontroll gravv 28-32 och 36-38 samt vb. (efter ordination från Spec MVC)
 • Föräldraförberedelse
 • Läkarbesök
 • Remiss för tillväxtkontroll
  gravv. 28-32 och 36-38 samt vb.(skrivs när den gravida inte är återremitterad till BMM)
 • Induktion ska ske
  senast 40+6
 • Remiss till VC


 • Uppföljning 3 månader partus

 • Insulin före
  gravv 36
 • Föräldraförberedelse

 • Alla bm-kontroller + läkarbesök
 • Remiss för tillväxtkontroll gravv. 28-32 och 36-38 samt vb.
 • Induktion ska ske senast 40+6
 • Remiss till VC
 • Uppföljning 3 månader efter partus • Insulin efter gravv 36


 • Alla bm- kontroller
 • Remiss för tillväxtkontroll gravv.
  28-32 och 36-38 samt vb. (efter
  ordination av Spec MVC)
 • Föräldraförberedelse

 • Läkarbesök
 • Remiss för tillväxtkontroll
  gravv. 28-32 och36-38 samt vb.(skrivs när den gravida inte är återremitterad till BMM)
 • Induktion ska ske senast 40+6
 • Remiss till VC • Uppföljning 3 månader efter partusOm remiss för uppföljning på vårdcentralen inte är skickad från förlossningskliniken ska det ordnas på BMM.

Uppföljning efter förlossningen

 • Metformin och insulinbehandling avslutas oftast efter förlossning.
 • P-glukos kontrolleras på BB två dagar efter förlossningen
 • Amning minst 3 månader minskar risken att kvinnan senare i livet få typ 2 diabetes. Barnets risk för fetma och diabetes senare i livet minskar om amning minst 3 månader.
 • Råd bör ges om vikten av fortsatt motion, goda kostvanor och viktreduktion.
 • Remiss för uppföljning skickas till vårdcentral från BB, se ovan.

 1. Fadl H, Gestational diabetes mellitus in Sweden: screening, outcomes, and consequensis. Örebro Studies in medicine 65, Örebro 2012
 2. Lind T, Mc Dougall AN. Antenatal screening for diabetets mellitus by random blood glucose sampling. Br. J Obstet Gynaecol 1981;88(4):346-51.
 3. SFOG rapport nr 59 2008; Mödravård, Sexuell och Reproduktiv Hälsa SoS nationella riktlinjer för diabetes
 4. Stangenberg M, Person B, Nordlander E. Random capillary blood glucose and conventional selection criteria for glucose tolerance testing during pregnancy. Diabetes Res 1985;2(1):31-3
 5. Mohe Hod, Anil Kapur, David A Sacks, Eran Hadar, Mukesh Agarwal, Gian Carlo Di Renzo, Luis Cabero Roura, Harold David Mc Intyre, Jessica Morris, Hema Divakar. The International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO) Initiative on getational diabetes mellitus: A pragmatic guide for diagnosi, management, and care. International Journal of Gynecology and Obstetrics 131, 3 (2015) S: 173-S 211
 6. www.CDC4G.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Changing Diagnostic Criteria for Diabetes in Sweden
 7. www.Lancet.com/series/breastfeeding Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om innehållet

Utfärdat av: Mödrahälsovårdsenheten Region Stockholm

Reviderat: 16 augusti 2021

Till toppen