Narkotiska medel, (Toxidrom)

Delvis från Läkartidningen 2011.

I oklara fall är viktigt att känna igen vissa syndrom orsakade av förgiftningar, ”toxidrom”. Ett skäl är att flera droger som säljs på nätet och som även finns i växter inte syns på en drogsticka. Det är då lämpligt att gå efter kliniken och behandla enligt tabellen nedan.

Toxidrom, Gemensamma symtom/fynd

Toxidrom

Gemensamma symtom/fynd

Symtom som skiljer sig

Primärt icke-excitatoriskt

Sedativt/­Hypnotiskt

Sänkt medetandegrad; omtöckning – en del patienter kan dock vara klara och orienterade, sluddrande tal, nedsatt muskeltonus, ofri luftväg, lågt blodtryck och hypoventilation, hyporeflexi, koma, sällsynt med chock.

Pupiller normala, relativt ovanligt med andningsdepression, Måttligt sänkt blodtryck förekommer.

Opioid

Pupiller knappnålsstora, fixerade, vanligt med mer uttalad andningsdepression, ofta urinretention.

Kolinergt

Svettig hud, salivering,tårsekretion, kräkning, diarré, urininkontinens, koma, chock.

Muskarin: Mios, bronkkonstriktion, bradykardi, kramper, hypotermi.Nikotin: hypertension, takykardi, huvudvärk, yrsel, fascikulationer och svaghet,paralys. Kolinesterashämmare: Magsmärtor, diarre, ökad salivation, ronki, fascikulationer.


Primärt excitatoriskt  

Sympato­mimetiskt/­hallucinatoriskt

Pupiller normala eller dilaterade, förvirring, irritabilitet, takykardi, feber.

Pupiller normala eller dilaterade, reagerar för ljus, förhöjt blodtryck, hjärtarytmier, hyperreflexi, svettning, ytlig andning, hög feber, cirkulationskollaps. I mildare fall opåverkat sensorium, i svåra fall förvirring, paranoida idéer, stereotypier, irritabilitet och aggressivt beteende. Hallucinationer.

Antikolinergt

Pupiller dilaterade, fixerade,rodnad torr hud och munslemhinna, urinretention, förvirring, desorientering, amnesi, inadekvata svar, synhallucinationer, ändrad kroppsuppfattning.

Serotonergt

Medvetandepåverkan, hypertermi, hypotoni, ökad muskeltonus, muskelrigiditet, fotklonus, kramper

Toxidrom, Preparat

Toxidrom

Preparat

Eventuella abstinenssymtom hos missbrukare

Primärt icke-excitatoriskt

Sedativt/­Hypnotiskt

Bensodiazepiner, zopiklon, zolpidem, etanol, GHB, barbiturater.

Darrningar, sömnsvårigheter, feber; krampanfall, agitering, delirium, psykos. Symtomen kan likna sympatomimetiskt/ hallucinatoriskt toxidrom.

Opioid

Morfin, opium, heroin, oxykodon, metadon, andra analoger som fentanyl.

Pupiller dilaterade, reagerar för ljus; muskelsmärtor och ryckningar; diarré; dehydrering; svaghet; gåshud; frysningar; rinnsnuva; tårflöde;gäspningar; motorisk oro, efterföljd av sömn.

Kolinergt

Nikotin, kolinesterashämmare, pesticider som parathion, muskarin, sarin m.fl.


Primärt excitatoriskt

Sympato­mimetiskt/­hallucinatoriskt

Kokain, metamfetamin, ecstacy, efedrin, koffein, ketamin, fenmetralin,LSD, psilocybin, meskalin.

Drogsug, depressiva besvär, svängande humör, utmattning, muskelsmärta, svettningar och psykiska besvär är vanligt. Rena hallucinogener anses ej ge abstinens.

Antikolinergt

Atropin, skopolamin, belladonna och andra växter som änglatrumpet; akineton, TCA, antihistaminer, parkinsonmediciner, fentiaziner.

Inga

Serotonergt

SSRI, TCA, MAO-hämmare, ecstacy (MDMA).

Abstinens från t ex SSRI kan ge depression mm vid hastig utsättning.

EKG-fynd vid förgiftningar

Bradykardi, AV-block, hypotension: Betablockad (även hypoglykemi), calciumhämmare (även hyperglykemi), digitalis (hyperkalemi i allvarliga fall), GHB (oftast normotension).

Takykardi: Sympatomimetika som kokain, amfetamin, ecstasy. Antikolinerga droger, serotonergt syndrom, nikotin, kinin m fl.

Förlängd QT-tid: Vissa antiarytmika, många antidepressiva och antipsykotika, metadon, florföreningar (hypokalcemi), klorokin m fl.

Förkortad QT-tid: Digitalis, hyperkalcemi.

Breddökade QRS: Tricykliska antidepressiva, kokain, kinin, vissa antiarytmika, lidokain, karbamazepin, klorokin, orfenadrin m fl.

Toxidrom - sedativa medel

Etanol

Etylenglykol

Metanol

GHB

Toxidrom – opioider

Opioider

Toxidrom – kolinerga medel

Kolinesterashämmare

Toxidrom - sympatomimetika/hallucinatoriska preparat

Amfetaminliknande droger, kokain

Ecstasy

Toxidrom – antikolinerga medel

Atropin m fl

Toxidrom-serotonergt syndrom

SSRI och kombinationer

Till toppen