Suicidnära patienter

Riskfaktorer

Samsjuklighet mellan något/några av dessa tillstånd ökar risken för suicid betydligt

 • Tidigare suicidförsök
 • Psykossjukdom
 • Depression och bipolär sjukdom
 • Missbruk/beroende
 • Neuropsykiatriska tillstånd och personlighetsstörning
 • Långvarig/Kronisk ätstörning
 • Somatisk sjukdom
 • Kön
 • Ärftlighet
 • Födelseland
 • Ålder
 • Kriminalvård

Riskbedömning

Suicidrisk ska bedömas och dokumenteras vid psykiska sjukdomstillstånd

Suicidriskbedömning för patient som inte gjort aktuellt (inom 30 dagar) försök:

 • Suicidal intention/Vilja att dö
  • Vilja att göra ett aktivt suicidförsök
  • Varaktighet av suicidtankarna
  • Frekvens av suicidtankar
  • Suicidal planering
  • Faktiska förberedelser för självmord
  • Avskedsbrev eller annan skriftlig kommunikation
 • Tidigare självmordsförsök
  • Antal
  • Allvarlighet
 • Muntlig suicidal kommunikation
 • Suicid i familj eller närkrets
 • Social situation
  • Problem i ursprungsfamiljen
  • Aktuell relationsproblematik
  • Isolering
 • Symtomatologi
  • Depression/hopplöshet
  • Ångest
  • Sömnstörning
  • Psykotisk föreställning
  • Personlighetsproblematik
  • Våldbenägenhet
  • Missbruk/beroende/drogpåverkan
 • Kroppslig sjukdom
  • Neurologisk sjukdom
  • Smärtsyndrom
 • Risksituationer i relation till psykiatrisk vård
  • Stark rädsla för eller fördomar mot psykisk sjukdom
  • Ej hunnit etablera bärande kontakt med behandlare
  • Förstagångsinläggning
  • Tvångsinläggning
  • Avbrott/avslutande i kontakt med viktig personal/behandlare
  • Överflyttning mellan enheter
  • Konflikter mellan personal och patient

Instrument för riskbedömning

Instrument för riskbedömning (SSI Pdf, 35.3 kB., SIS Pdf, 26.3 kB., SUAS, C-SSRS Pdf, 48.6 kB.) kan vara ett stöd men kan inte ersätta den kliniska bedömningen. Den väsentliga delen av en suicidriskbedömning vilar på den kliniska intervjun med omsorgsfull värdering av suicidal intention, tidigare suicidalt beteende och aktuell sjukdomsbild.

Vid bedömningen är det viktigt att etablera empatisk kontakt och skapa förtroende hos patienten. Den akuta bedömningen är en krisintervention! Inhämta om möjligt information från närstående vid bedömning av patient med suicidrisk.